Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projektmenedzsment beszámoló 2023 03

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.03.01 – 2023.03.31.

Beszámoló:

A találkozó során a projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket a még teljesítendő projektelemekről, ezek ütemezéséről a szakmai csapattal történt egyeztetés. A projektmenedzser és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatát. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.

A mentorálási alkalmak szervezése folyamatos, a bevont célcsoport lemorzsolódása nem jellemző. A visszajelzések továbbra is pozitívak.

Célunk továbbra is a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

A következő rendezvény előreláthatóan egy csapatépítő rendezvény lesz, majd ezt követően egy konferencia és egy újabb műhelymunka kerül megrendezésre. A műhelymunkák tervezetten gyakrabban kerülnek megrendezésre, mivel a szakmai teljesítés nyomon követésén túl a projekt zárásával kapcsolatos feladatok megbeszélésére is lehetőséget nyújt.

EFOP-5.2.1-17-2017-00012 projekt – A közösség felemel!

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése
Projekt azonosítója: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00012 kódszámú, A Közösség Felemel! című projektünk célja gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell kidolgozása. A projekt keretében kifejlesztett térségfejlesztési módszertant négy településen teszteljük, majd az eredményeket kontroll települések adataival összevetve teszteljük.
A Közösség Felemel! projekt keretében két szolgáltatás kerül kidolgozásra:
– az egyik a jó gyakorlatokra, korábbi projektek tapasztalataira épülő közgazdasági modell kidolgozása a  döntéshozatal támogatása érdekében,
– a másik az érintett településeken élő lakosság körében családi- és ifjúsági stressz-kezelő szolgáltatás nyújtása a társadalmi eredetű konfliktusok csökkentése és a közösségi életben való aktívabb részvétel érdekében.

Projekt összköltsége:    299 985 730 Ft
Támogatásintenzitás:    100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.07.29

Oktatófilmek

Videomegosztó-barát kisfilmek

Társdalmi célú reklámfilmek

EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

Kedvezményezett neve: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

 

A projekt címe: Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

A szerződött támogatás összege: 24 998 760

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma röviden:

 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi változások kutatásához és az ilyen témájú társadalomkutatással foglalkozó szervezetek megalakulásához. Ezen felül segítse azok fenntarthatóságát és fejlesztését, úgy, hogy közben tevékenységével elősegíti mind a hazai, mind határon túli társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó szervezetek és intézmények vagy kutatói csoportok hálózatosodását, ezzel segítve a nemzeti integrációt. Továbbá hozzájárul hazai és határon túli kutatói csoportok és vállalkozások közötti együttműködéséhez, valamint tudástranszfer létrejöttéhez, ösztönözve a létrejött kapcsolatrendszerek fenntartását és hálózatosodást. Ezen túl célja még a kutatással foglalkozó fiatal hallgatók, kutatók támogatása érdekében lehetséges pályázatok és ösztöndíjak kiírása, valamint ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

A társadalomtudományi és humántudományi kutatásaink eredményeit számos hazai és nemzetközi (romániai és vajdasági magyar) egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek konferenciáin publikáljuk. Az elmúlt időszakban folyamatosan nyitottunk afelé, hogy az alkalmazott társadalomtudományok, vagy a közösségfejlesztés számára használható ismereteket nyújtsunk, részt vegyünk az alkalmazott társadalomtudományi módszerek fejlesztésében és a közösségfejlesztés hazai implementációjában. Az Alapítvány tagjai az elmúlt években foglalkoztak például migrációval kapcsolatos kutatásokkal, kisebbségiben levő társadalmi csoportok integrációjával.

Jelen pályázat három kiemelt célcsoportjai közé a fiatalok, a családok és az idős generáció tagjai tartoznak. Ehhez igazodva nyújt szervezetünk különböző programokat, foglalkozásokat, képzéseket, melyek célja a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, valamint a helyi közösségi identitás megőrzése és erősítése valamint az önkéntességi hajlandóság ösztönzése. Ez a cél egybeesik a helyi régióban jelen levő kihívásokkal, mint például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, és a helyi közösségek és társadalmi csoportok erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.

A program tartalmi része uniós direktíváktól kezdve, a helyi gasztronómián át az aktív állampolgárságig törekszik minden közösségre – és annak demokratikus életére nézve – releváns témakört lefedni, ugyanakkor egyidejűleg szeretnénk szabadidős tevékenységeket és rendezvényeket is megvalósítani, hogy a helyi közösségi életet revitalizáljuk.

Mindezen túl az aktív időskor, mint társadalmilag pozitív jelenség, valamint a családi életet érintő kérdések és foglalkozások is teret kapnak.

Kiemelt helyet kap a társadalmi esélyegyenlőség, valamint a fenntarthatóság is, a környezeti fenntarthatósággal együtt, azzal a céllal, hogy környezettudatos attitűdöt alakítsunk ki a résztvevőkben, amelyek hosszú távon nemcsak anyagilag, de társadalmilag is megtérülnek.

Szóban forgó programjainkat egészségtudatosságot ösztönző tevékenységekkel szeretnénk kiegészíteni, ami egyaránt jelenthet helytörténeti kirándulást a Tisza mentén, vagy akár biciklitúrát, valamint sportnapokat, amelyek ellentétben az oktatási intézmények sportnapjaival, szívesen látnak érdeklődőket minden korosztályból és társadalmi csoportból.

Ezen felül fontos szerep jut még a társadalmi integrációnak is, ami elengedhetetlen egy közösségi társadalomnak, hiszen a szolidaritás és az esélyegyenlőség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne csak egy jogszabályi környezet, mint elméleti háttér, legyen a hátrányosan érintett szereplőkre vonatkozóan, hanem a gyakorlati életben is érvényesüljön az egyenlőség elve mind a munkaerőpiacon, mind a hétköznapi életben.

Végül, de nem utolsó sorban, programjaink célja egyben kikapcsolódásra lehetőséget adni azoknak a fiataloknak, időseknek, vagy családosoknak, akiknek igénye van tevékenységeink bármelyikére.

A közösségi szellem és a közösségben való gondolkodás ma kifejezetten aktuális, amikor a közösségi média, valamint a városiasodás elvonta az egyén figyelmét azokról az értékekről, amelyek pénzben nem mérhetők. Ezen programok segítségével elérhető a pályázat célkitűzése, amely erősíti a résztvevőkben az önkéntességi hajlamot, fejleszti a helyi közösségeket, és a generációk együttműködésével megerősíti a társadalmi kohéziót. Az önkéntesek szerepvállalásukkal és önkéntes tevékenységükkel elősegítik a generációk közötti együttműködést, amely a területi és társadalmi kiegyenlítődést is elősegíti. Továbbá a résztvevők körében nő a szegénység és a hátrányhelyzetben élők iránti tolerancia, elfogadóbbakká válnak velük szembe, amely hosszú távon szintén a helyi társadalmat erősíti és integrálja.

 

A tervezett projekt során olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyek egyaránt illeszkednek Szervezetünk fő tevékenységeihez és a Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (HEP), ugyanakkor a családok, fiatalok és az idősek igényeihez is. A projekt megtervezésekor kifejezetten figyelemmel voltunk arra, hogy tevékenységeinkkel hozzájáruljunk a helyi törekvésekhez, elősegítsük a HEPben megfogalmazott célok elérését. A projekt során a rendezvények és a foglalkozások keretében olyan coping stratégiákat adunk át a célcsoport számára, mely pozitív hatása várható, amely a helyi társadalmi kohézióra is pozitív multiplikátor hatást fejt ki. A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez és hozzájárul ahhoz is, hogy a projekt célcsoportjainak nehézségei csökkenjenek, hatékonyabban oldják meg a felmerülő problémákat, integrálódni tudjanak a helyi közösségekhez, továbbá a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei legyenek

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Ösztöndíj Pályázati Felhívás

KÖZLEMÉNY HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Határidő módosítás járványügyi veszélyhelyzet okán

Zárókonferencia meghívó EFOP-1.5.2-16-2017-00021

A Közösség felemel! projekt első mérföldköve

 

A Közösség felemel! projekt sikeresen eljutott a projektmegvalósítás során első mérföldkövéhez. 
 Megvalósultak a pályázatban rögzített szakmai vállalások, így benyújtásra került a kifizetési kérelem.
Az elmúlt időszakban a teljesség igénye nélkül megvalósult szolgáltatások és feladatok az alábbiak voltak:

• Innovatív szolgáltatások részletes kidolgozása: 
  – Hazai jógyakorlatok gyűjtése, Nemzetközi jógyakorlatok gyűjtése; 
  – Település szintű adatbázis építés; 
  – Közösségfejlesztési közgazdasági modell kidolgozása; 
  – Módszertan kidolgozása; 
  – Szolgáltatási tervek
• Szolgáltatások pilot tesztelése: 
  – Kérdőívezés és terepmunka; 
  – Módszertan gyakorlati tesztelése; 
  – Tesztelés hatásvizsgálata (visszacsatolás); 
  – Módszertan finomhangolása
• Együttműködés kialakítása helyi szervezetekkel (szakmai egyeztetések helyi szervezetekkel)
• Hálózatépítő workshopok, együttműködési terv kidolgozása
• Szakmai irányító csapat kialakítása (kompetenciafejlesztés a szakmai csapatnak, műhelymunka)
• Szolgáltatások monitoringrendszerének kialakítása
• A szakmai megvalósítók részére szóló kompetenciafejlesztések (oktatófilmek készítése, kompetenciafejlesztő tréningek, esetmegbeszélések)
• Családfejlesztési szakmai programok
• Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával
• Adaptációt elősegítő tevékenységek: 
  – Online és offline módszertani kiadvány;
  – Szolgáltatások szakmai anyagai;
  – Esélyegyenlőség biztosítása;
  – Könyvvizsgálat;
  – Projektmenedzsment;
  – Kötelező nyilvánosság;
  – Projekt adminisztráció

Műhelymunkák a projektmegvalósítók részére

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításába bevont szereplők idén hat műhelymunka alkalmával ismerkedhettek meg a projekt céljaival, az érintett települések helyzetével, igényeivel.

A műhelymunkák megvalósításának célja továbbá, hogy a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport, valamint a megvalósításban résztvevők felkészüljenek a feladataikra, megszerezzék az innovatív településfejlesztési módszertanhoz kapcsolódó specifikus tudást, kompetenciákat.

E műhelymunkák során történik meg a tevékenységekkel kapcsolatos folyamatos tapasztalatátadás, helyzetértékelés – mely a projekt kezdeti szakaszában a szakmai vezető általi információátadást, a hazai és nemzetközi jógyakorlatokból nyert eredmények közös elemzését jelentette. A projekt szakmai megvalósítói és a projektmenedzsment tagok részére megszervezett műhelymunka évi 6 alkalommal kerül megrendezése a projekt öt éves időtartama alatt.

A módszertan tökéletesítése

A Közösség felemel! projekt során kifejlesztett innovatív, a közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési modell lévén hogy olyan, korábban nem próbált adatokon és módszeren alapul, amelynek felhasználhatóságával kapcsolatban csak hipotéziseink lehetnek, mindenképp csak kezdetleges, továbbfejlesztendő formának tekinthető a jelenlegi formájában. 
Az igazi használhatósága a konkrét társadalmi közegben történő tesztelés során dől csak el. A tesztelésnek az a célja, hogy a felhasználhatóságának korlátaira fény derüljön annak érdekében, hogy a következőkben e korlátok tágíthatók legyenek. Ennek érdekében a szolgáltatások folyamatos nyomon követése is a projektfeladatok közé tartozik.
A tesztelés során konkrét társadalmi környezetben próbáljuk ki a kifejlesztett szolgáltatást. A szolgáltatás központi eleme a felhasználók számára a statisztikai adatelemzésen alapuló módon kiválasztott településeket tartalmazó faluprofil-gyűjtemény.
A tesztelés úgy zajlik, hogy a helyben kipróbált faluprofil-gyűjteménnyel, annak:

  1) használhatóságával, vagyis felhasználóbarát-voltával; 
  2) hasznosságával;
  3) kezelhetőségével kapcsolatban kikérjük a konkrét felhasználók véleményét.

Ezután történik az egyes faluprofilok frissítése észrevételek alapján: A formai követelményeken túl természetesen a tartalom sem nélkülözheti a fejlesztés tárgyát. Ha a hosszas vizsgálódás után kiderül, hogy egyes faluprofilok létrehozása során kisebb-nagyobb tárgyi tévedések történtek, akkor ezek a hibák mindenképp kiküszöbölendők, javítandók. Másfelől, a felhasználók hiányolhatnak bizonyos típusú, nem feltüntetett információkat, amelyeket, amennyiben a hiány megalapozottan merül fel, minden település vonatkozásában pótolni szükséges.

A projekt előrehaladtával újabb évek adatainak beépítésével is frissíthető a faluprofil-gyűjtemény. Ez lehetőséget ad arra, hogy a faluprofil-gyűjtemény az újabb és újabb „jógyakorlatokkal” bővülhessen, adott esetben a régiek kikerüljenek. Így biztosítható, hogy a módszer, illetve maga a faluprofil-gyűjtemény ne avuljon el, használhatósága hosszú ideig fenntartható legyen.
A jövőben a faluprofilok szám szerinti bővítése is indokolttá válhat, hisz felmerül, hogy az összes, sikeresnek címkézett település a gyűjtemény részét képezze annak érdekében, hogy a felhasználók több típusú településsel találkozzanak és több településfejlesztési megoldásból meríthessenek inspirációt.

Megkezdődött a projekt PR kampánya

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan elkezdődött a projektkommunikáció PR kampánya. Ennek célja, hogy a projektet, a projekteseményeket, és az eredményeket megismertessük mind a szűkebb, mind a tágabb célcsoporttal. 
Első körben a projektet, a településfejlesztési modellt és a jógyakorlat gyűjteményt bemutató cikkek jelentek meg. Majd ezek után a 4 projektbe bevont településre vonatkoztatva egyedileg is bemutattuk a projektet, a közösségvezérelt döntéshozatal, valamint a településfejlesztési modell lényegét, célját, fontosságát. A cikkeket döntően a dél-alföldi régió off-line és on-line médiafelületein jelentetjük meg, hogy a kommunikációval elérjük a projekt célközönségét. A kommunikáció során törekedtünk a célcsoport számára is érthetően, egyszerűen megfogalmazni a projekt céljait és a közösség szerepét a projekt és a településfejlesztés sikerességében.

A közösség tájékoztatásának további célja, hogy az érintett települések helyi szereplői megismerhessék a projektünk tényét, várható eredményeit, illetve hogy felkeltse a figyelmet a projekt megvalósításához való kapcsolódás lehetőségére.

Elkészült a projekt/projektgazda weboldala

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan megtörtént a http://agoraresearch.hu/ projekthonlap infokommunikációs akadálymentesítése. A honlapon történik a projekttel kapcsolatos összes on-line kommunikáció ezért elengedhetetlen, hogy bárki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek rajta az információk.
Az akadálymentesítés elsődleges célja az volt, hogy a honlapot bárki (fogyatékkal, vagy átlagostól eltérő körülményekkel élők is) korlátozás nélkül (ne csak elolvasni, hanem interaktívan) használni is tudja. Azonban ennél szélesebb az a csoport, melynek igényeit egy akadálymentes honlap készítésekor figyelembe vettük. Ide soroljuk többek közt a ritkán internetező felhasználókat, az általánostól eltérő eszközöket használókat is. Ezért törekedtünk a letisztult, praktikus, mindenki számára könnyen kezelhető felépítésű honlap kialakítására.

Elkészültek a projekt kiadványai

A Közösség felemel! projektben folytatott kutatómunka eredményeinek dokumentálása céljából az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért kiadásában elkészültek a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadványok.
1. „Közösségvezérelt innovációs modell” módszerét bemutató kézikönyv. A módszertani kiadvány arra szolgál, hogy az érdeklődő szakértők mellett a helyi közösségek is meggyőződhessenek róla, hogy milyen módszerrel lett meghatározva a sikeres települések köre. Másfelől a kiadvány olvasói számára ezáltal biztosítva van a lehetőség, hogy kifejtsék észrevételeiket és esetleges fejlesztési javaslataikat, így alapul szolgálva a kérdéskörben folyó tudományos vitáknak is.
2. ,,73 sikeres falu”. Ez a kiadvány foglalja össze a bizonyíthatóan sikeres magyar települések jógyakorlat gyűjteményét. A kiadványban 73 magyarországi kistelepülés bemutatása szerepel, azzal a céllal, hogy ezek alapján a példák alapján más települések is elgondolkozhassanak arról, hogy mik a helyben legsúlyosabb gondok, hogyan lehet rajtuk hatékonyan változtatni a hasonló siker elérése érdekében.
A projekt keretében a későbbiekben kiadni tervezzük a Nemzetközi jógyakorlat gyűjtemény dokumentumot is. E dokumentum összeállításának célja, hogy olyan, kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismereteket osszon meg a felhasználóval, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem).

Leforgatásra kerültek a projekt oktatófilmjei

A mai digitális társadalomban már komoly elvárást jelent, hogy egy projekt kapcsán elkészüljön egy ahhoz kapcsolódó digitális videóanyag is. A projektek vizuális megjelenítése lehetővé teszi többek között azt, hogy számos fórumon keresztül is eljuttathassuk az érdekelteknek a projekt üzenetét, így nagyobb eséllyel von be további érdeklődőket, vagyis így nő a projekt hatásköre is.

A Közösség felemel! projektben is ennek megfelelően leforgatásra kerültek az oktatófilmek. A projekthez kapcsolódó tréningeken nagyon hasznosnak bizonyul, hogy digitális formában, szemléletesen összefoglalva is bemutatható a projekt, a kutatási munka és a megoldások. A televízióban és on-line fórumokon terjesztetett 8-10 perces oktatófilmek figyelemfelhívó videóként garantálják a kutatási eredmények és a tanulmányozott megoldások túlcsorduló hatásának maximalizálását. Ezek a videók nem csak a közösség tagjait motiválhatják, hanem más projektekhez is ötleteket nyújthatnak.