Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Településfejlesztési modell működtetésén dolgoznak

Településfejlesztési modell működtetésén dolgoznak

A Közösség felemel!  projekt, ahogy az elnevezése is sugallja, a települések közösségeink, lakosainak aktivizálására és véleményére alapozva készít olyan településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó településeket. Az idén is szakmai programokon adták át tapasztalataikat és tudásukat a projekt résztvevői.

Az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért a megvalósítója a Közösség felemel! projektnek, melynek célja egy a településfejlesztést támogató innovációs modell kidolgozásai. A projekt keretében korábban kidolgozott társadalmi felzárkóztatási-,  és családi szolgáltatási terv alapján  számos szakmai program zajlott a projekt-településeken: Bordányban, Deszken, Sarkadon és Vésztőn. A program pozitív hatásainak és településfejlesztési eredményeinek igazolása után cél a településfejlesztési módszertan eredményeinek elterjesztése, az érdeklődők számára történő adaptáció támogatása.

A magas színvonalú szakmai munka megköveteli, hogy a projekt szakmai megvalósítói kompetenciafejlesztő tréningen vegyenek részt.  A tréning során került sor a módszertan és a kompetenciák elsajátítására, a sikeresség és az esetleges problémák felvázolására, a szakmai megvalósítók feladatainak részletezésére és azok kiosztására. A tréning eredményeképp a projekt szakmai stábja motiváltan, azonos célok és jól definiált feladatok mentén fog együtt dolgozni a továbbiakban is. A tréning munkát segítette, hogy elkészültek a projekthez kapcsolódó 10 perces oktatófilmek is, amelyek támogatják a szolgáltatások bemutatását.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy a településfejlesztési modellt potenciálisan adaptálók szakmai workshopok formájában elsajátítsák az innováció működési mechanizmusát, menedzselésének módját. Ez a tapasztalat-megosztó program idén is nagyon hasznos volt, mert lehetőséget adott mélyebben megismerni a projektet, kérdéseket lehetett feltenni és esetleges észrevételeket tenni. A szakmai workshopok és esetmegbeszélések lehetőséget teremtettek arra, hogy a projekt-team felvilágosítás és tájékoztatást adjon a szolgáltatóknak és a potenciális adaptálóknak a módszertan kifejlesztésének tapasztalatairól és az olyan részletekről, hogy hogyan fogadták a települések lakosai programot, mik voltak az elmúlt év sikerei, milyen problémák merültek fel és hogyan alakult a kapcsolat- és közösségépítés a településeken.

Mivel az innovációs projekt  fontos része a monitoring és hatásmérési folyamat, ezért ez is kiemelt szakmai csapatmunkát követelt meg a projektteamtől. E tevékenységek során a fejlesztés társadalmi hatásainak rendszeres, objektív mutatókra támaszkodó mérése zajlik. Kialakításra került egy monitoring keretrendszer ahová feltöltésre kerültek pl. a települések lakóival kitöltetett kérdőívek eredményei arról, hogy miként értékelik a településük gazdasági-társadalmi viszonyait. A hatásmérési folyamat keretében pedig az adatok elemzése, értékelése, összehasonlítása zajlik.

Megkezdődött a projekt megismertetése a nyilvánossággal is, ennek egyik lépcsője, hogy létrejött a projekt Facebook oldala, így már az online térben is naprakész információt kaphatnak az érdeklődők a projekt-folyamatokról, hírekről.

Rengeteg szakmai munka és program áll a projekt megvalósítói és résztvevői mögött. Nagyon fontos részt képez ebből a személyes kapcsolat- és bizalomépítés, a helyi szereplőkkel, vezetőkkel, civilekkel és a lakossággal, hiszen a projekt még szélesebb körű megismertetéséhez és minél több helyi érintett bevonásához ez elengedhetetlen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Folyamatban a sikeres településfejlesztési modell a Dél-Alföldön

Folyamatban a sikeres településfejlesztési modell a Dél-Alföldön

Négy dél-alföldi település (Deszk, Bordány, Vésztő, Sarkad) egy innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a fejlődés útjára.

A Közösség felemel! projekt 5 éves megvalósítási időszakában egy innovatív településfejlesztési módszertan kerül kidolgozásra, melynek célja, hogy a már sikeres magyarországi települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segítse a települések fejlődését.

A projekt 2018-ban indult, azóta kidolgozásra került a projekt alapját képező innovációs modell módszertana és szolgáltatásai, továbbá a módszertan pilot tesztelése is lezajlott. A projektbe bevont településekkel kötött együttműködési megállapodás alapján bevonásra kerültek a helyi civil szervezetek, a helyi szolgáltatók – a projekt szakmai megvalósítói e helyi szervezetek résztvevőivel közösen számos projekt-rendezvényen fejleszthették tudásukat, bővíthették tapasztalataikat. A projekt lényeges eredménye a tudásátadás, melynek támogatásaként 2018-ban elkészült  alapvető kiadványok: a Közösségvezérelt Innovációs Modell Módszertani Kézikönyv és a 73 sikeres falu könyv.

2019-ben döntő részben a településfejlesztési szolgáltatásokat biztosító tevékenységekkel folytatódott a Közösség felemel! projekt megvalósítása. A sikeres előrehaladást segítette a szakmai megvalósítók és szolgáltatók részére tartott kompetenciafejlesztő tréning, az adaptációt segítő, tapasztalat-megosztó workshopok és a szakmai műhelymunkák.
A belső elköteleződés a helyi közösségek fenntarthatóságának kulcseleme, ezért számos közösségépítő és közösséget aktivizáló program került megvalósításra a projektbe bevont településeken.  A közösségi  rendezvények célja, hogy találkozási lehetőséget biztosítsanak, a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki, jól érezzék magukat és elkezdődjön a településfejlesztési model részét képező aktív közösségi együttműködés. Közösségépítő rendezvényhelyszínek voltak: Deszk Ajvár Fesztivál, Deszk Falunap, Sarkad Vadász-Horgász Nap, Vésztő Mágori Fesztivál, Bordány Morajlás, Bordány Pünkösd. Ezeken a rendezvényeken a projekt keretében csapatépítő programok zajlottak és lehetőség nyílt a civil szervezetekkel és közösségekkel való kapcsolatépítésre is. A programok mind növelték a lakosság közösségi aktivitását.

A Közösség felemel! projekt egyik szolgáltatása a családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait. A program keretében baba-mama témájú oktató-és foglalkoztató előadásokon vehettek részt a települések érintett lakosai.

A Közösség felemel! projekt fontos célja a közösségvezérelt döntéshozatal megvalósítása és támogatása, így a modell specialitása, hogy ezt a közösségi döntéshozatali munkát segítse. Ennek érdekében a rendezvényeken kérdőívek segítségével kérték ki a lakosság véleményét településük gazdasági-társadalmi viszonyairól. A kérdőívek eredményei nemcsak a településfejlesztési munkát segítik, hanem a projekt eredményességét is ezen keresztül lehet majd értékelni

Egy település, akkor lehet sikeres, ha erős aktív közösségek alkotják, amelyek támogatják a fejlődését. A Közösség felemel! projekt célja, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Ennek eszköze az a nyilvánosan elérhető jógyakorlat-gyűjteményre épülő modell, mely a  későbbiekben más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájárulhat.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Településfejlesztés zajlik a lakosság bevonásával

Településfejlesztés zajlik a lakosság bevonásával

A dél-alföldi régió leszakadó kistelepüléseinek gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti az az innovatív településfejlesztési modell, mely nemcsak a közösség erejére, de a véleményére is támaszkodik.

A Közösség felemel! projekt keretében négy dél-alföldi település (Deszk, Bordány, Vésztő, Sarkad) felzárkózását támogató településfejlesztési módszer a már sikeres magyar települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt kulcseleme, hogy négy településen próbaként tesztelik az újszerű településfejlesztési módszertant és szolgáltatásait. Vagyis a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres magyarországi kistelepüléseket bemutató településprofil-gyűjtemény segítségével átadásra kerülnek a jó gyakorlatok, illetve személyes, csoportos és közösségi stresszkezelő szolgáltatások kerülnek megvalósításra, amelyek az előző szolgáltatásokra épülnek és arra visszacsatolást is nyújtanak. A modellhez fontos a településen élő lakosság egyéni érdekeinek, motivációinak felmérése, mely a közösségfejlesztés és a településfejlesztés kiindulópontja. Ezt és a projekt eredményességének mérését segíti, hogy a települések közösségi rendezvényein kérdőíves megkérdezéssel kérték ki a lakosság véleményét a településükkel és saját közösségi tevékenységükkel kapcsolatban. A projekt eredményeként ugyanis javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti.

A kérdőíves felmérés a projekt elején és végén jellemzően 10 fokú skálarendszer segítségével méri a projekt hatékonyságát a 4 projekt-településen élő 100 fős célcsoport és másik 4 partner-településen élő szintén 100 fős kontrollcsoport segítségével.
Az innováció fontos része a monitoring folyamat, mely a fejlesztés társadalmi hatásainak rendszeres, objektív mutatókra támaszkodó mérését foglalja magában. Monitoring és hatásmérés tevékenység keretében történik a kérdőívek szakértők általi adatelemzése, kiértékelése és dokumentációja.

A projekt célja, hogy az 5 éves program végére a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek a közösen meghatározott településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi, tudatos helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő döntések eredményeképp ezek a települések mind gazdasági, mind társadalmi szempontból átlagon felüli fejlődést érhetnek el, sikeressé válhatnak saját helyi adottságaikra, településfejlesztési céljaikra építve. A példájukat pedig követhetik a nyilvánosan elérhető modellt a jövőben alkalmazó további települések, a módszertan adaptáló közösségek is.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés

Fejlődő településhez a közösségépítésen át vezet az út Deszken.

Fejlődő településhez a közösségépítésen át vezet az út Deszken.

A Közösség felemel! Ez a címe annak a projektnek, amely Deszket egy innovatív településfejlesztési modell segítségével kívánja gazdaságilag és társadalmilag fejleszteni . A projekt címe is sugallja és számos sikertörténet bizonyította, hogy a közösség ereje képes fellendíteni egy települést. Miként kovácsolható a lakosság közösséggé? Például csapatépítő rendezvényekkel, melyeket Deszken is tartottak.

A Közösség felemel! projekt idei első csapatépítő rendezvényét tartotta Deszken 2019. szeptember 7-én a Falunap rendezvényeihez csatlakozva. A korábbi projekt-események sikerén felbuzdulva most is három fő pillérre épült a rendezvény: – párbeszéd a lakossággal, – kapcsolatépítés, valamint – élményszerzés, kikapcsolódás.

A lakossági párbeszéd, és így az aktív véleménynyilvánítás lehetőségére kiváló lehetőséget nyújtott a rendezvény. A lakosság körében kérdőíves kutatás zajlott a település társadalmi és gazdasági helyzetéről, és ez később a döntés-előkészítési folyamatoknak még hasznára válhat.

A kapcsolatépítésre is jó alkalom volt a  falunap és a csapatépítés, hiszen a lakosság és a helyi civil szervezetek, valamint a közösségi projektek szervezői itt találkozhattak, eszmét cserélhettek és elindult a kapcsolatépítés, a közös gondolkodás.

Nem utolsó sorban a kikapcsolódás és a szórakozás az, ami a lakosokat összekovácsolja, hiszen a közös élményszerzés, a játékos, kézműves, kulturális és a gasztronómiai programok ösztönzik a helyieket a közösségi életben való aktív részvételre.

A deszki települési csapatépítő rendezvény értékes eseménynek bizonyult. Sikerült a helyi szereplők figyelmét felhívni a közösségi aktivitás fontosságára, miközben a helyi lakosok véleményt nyilváníthattak a településükkel kapcsolatban. A résztvevők a sok programnak köszönhetően jól szórakoztak és erősödött a kapcsolat a helyi lakosok és a helyi szervezetek között is.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Közösségépítés segíti a településfejlesztést Deszken

Közösségépítés segíti a településfejlesztést Deszken

Egy új, innovatív településfejlesztési modell tesztelése zajlik Deszken, a Közösség felemel! projekt keretében Európai Uniós támogatással, a közösség erejére építve közösségépítő szolgáltatások – például csapatépítő rendezvények – segítik a településfejlesztést.

Hogyan segítheti a közösségépítés a településfejlesztést?

Számos sikeres település tapasztalataiból kiderül, hogy ha erős a lakossági összefogás és a közösség társadalmi aktivitása, valamint megtörténik a lakosság bevonása a döntéshozatali folyamatokba, akkor a közös ügyek és a fejlesztések is sikeresebbek lesznek, nagyobb a társadalmi elfogadottságuk.

Milyen módon történik a közösségépítés Deszken?

A közösségépítés egyik módja a csapatépítés, amely települési szinten is megvalósítható. Deszken az Ajvár Fesztivál keretein belül 2019. szeptember 14-én zajlott a Közösség felemel! projekt idei második csapatépítő napja. Ez egy gasztronómiai, hagyományőrző esemény, mely a deszki szerb kisebbség kulturális programja, és képes volt aktivizálni a közösséget, sok embert vonzott, ezért jó közösségépítő lehetőségnek bizonyult.

Mi történik egy települési közösségépítés során?

A Közösség felemel! projekt fontos célja a települések lakóinak bevonása a döntéshozatali folyamatokba, ezért a csapatépítő rendezvényen résztvevőknek lehetőségük nyílt beszélgetések segítségével véleményt nyilvánítani Deszk gazdasági-társadalmi helyzetéről. Ezek a vélemények részét képezik majd a településfejlesztési döntéseknek. Továbbá a közösségépítési folyamathoz tartozik, hogy ezeken a rendezvényeken a lakosság találkozhat a helyi szervezetekkel, közösségekkel, felgyorsul az információáramlás, és ezen szereplők szorosabbra fűzhetik egymással a kapcsolatokat. Nem utolsó sorban pedig a szórakoztató, kulturális programok aktív kikapcsolódást és közös élményt jelentenek a lakosságnak, ami még inkább erősíti az összetartozást.

Milyen eredménnyel zárult a közösségépítő rendezvény?

A fesztiválon legalább 1000 fő vett részt, a csapatépítő programhoz kb.100 fő csatlakozott, tehát a település méretéhez képest sikeres volt a Közösség felemel! projekt rendezvénye. A lakosság megismerkedhetett a településfejlesztési projekt fontosságával és kifejezhette véleményét Deszk fejlődésével kapcsolatban. A számos közösségépítő, kreatív és szórakoztató program aktivizálta a közösséget, ami kifejezett célja volt a csapatépítésnek. E program után is folytatódik a közösségfejlesztésben rejlő lehetőségek feltárása a településen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

A közösségre építve fejlődik Bordány

A közösségre építve fejlődik Bordány

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell segítségével indult meg Bordány felzárkóztatása. A program kulcseleme a közösség bevonása a döntéshozatalba és a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a településen.

Bordány azon települések közé tartozik, ahol aktív a civil élet, sok a helyi szervezet. Ezért is nagy hangsúlyt kell fektetni a települési közösségi aktivitás erősítésére, melynek kiváló eszközei a közösségi rendezvények, csapatépítő programok.  Ennek keretében 2019. július 6-án került megrendezésre a Bordányi Ifjúsági Fesztivál, és kísérő programja a Közösség felemel! projekt csapatépítő rendezvénye.

A települési csapatépítés elsődleges célja, hogy ösztönözze a helyi közösségi életben való aktív részvételt, ezáltal erősíti a közösségi kohéziót, valamint a leszakadó településekhez tartozó Bordány gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti. A közösség aktivizálása többféleképpen zajlott:

  • Véleménynyilvánítás: A rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy kérdőívek segítségével kikérjék a lakosság véleményét a település gazdasági-társadalmi helyzetével kapcsolatban. Ezek a vélemények a település fejlesztésének döntéselőkészítési munkafolyamatait fogják majd segíteni.
  • Kapcsolatépítés: A lakosság és a helyi civil szervezetek, valamint a közösségi projektek szervezői  a csapatépítő rendezvényen találkozhattak, eszmét cserélhettek, és elindult a kapcsolatépítés, a közös gondolkodás.
  • Kikapcsolódás: A bordányi fesztivál fontos feladata, hogy a lakosságot a szórakozás, a játék, a kultúra és a gasztronómia által közösséggé formálja, aktív kikapcsolódást, élményszerzést nyújtson.

A bordányi települési csapatépítő rendezvény a visszajelzések szerint a fiatalok és az idősek körében is sikeres volt. Amellett, hogy kiváló szórakozási lehetőséget teremtett, a lakosság véleménynyilvánításával közvetetten részt vehetett a település fejlesztésében, valamint a helyi civilekkel való szorosabb kapcsolatépítés által aktívan, közvetlenül is hozzájárulhat a jövőben a település fellendítéséhez.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

A településfejlesztés új útja Bordányban: lakosokból közösség!

A településfejlesztés új útja Bordányban: lakosokból közösség!

A közösség felemel! projekt keretében Bordány egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára Ennek egyik fontos eleme a közösségépítés, a lakosság közösségi aktivitásának elősegítése, melynek érdekében települési csapatépítő rendezvények zajlottak a községben.

Bordány egy leszakadó település, ahol a gazdasági-társadalmi felzárkózáshoz a közösség erejére is szükség van. Ezt a célt szolgálja egy Európai Uniós projekt a Közösség felemel!, mely csapatépítő rendezvényt szervezett a lakosság számára. A Bordányi Óvoda  programjához csatlakozva 2019. június 7-én családi csapatépítő rendezvény zajlott.
A programon résztvevő gyermekek és szüleik a település jövőjének kulcsai, ezért nagyon fontos, hogy érezzék a közösség összetartását és erejét, ami a község fejlődésének motorja. Egy csapatépítő családi nap kiváló alkalom arra, hogy a gyermekek és a szüleik is aktívan kikapcsolódhassanak, szórakozhassanak, interperszonális kapcsolatokat építhessenek és közben megismerhessék a Közösség felemel! projekt céljait, eddig elért eredményeit.

A projekt fontos célja, hogy a lakosságot bevonja a településfejlesztési döntéshozatalba. Ezért a csapatépítő családi nap során a résztvevő lakosoknak lehetőségük volt a településsel kapcsolatos véleményüket megfogalmazni, például kérdőívek segítségével értékelhették a település gazdasági-társadalmi helyzetét. Ezek a vélemények fontos alapját képezik majd a településfejlesztési döntéseknek, az EFOP-5.2.1 projekt keretében kidolgozott módszertan sikerének.

A csapatépítés alkalmat teremtett a fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretek játékos átadására, valamint szórakoztató és játékos kikapcsolódásra.

Nagyon hasznos programnak bizonyult a családi csapatépítő nap. A visszajelzések alapján igény van a hasonló programokra, és nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosok szívesen támogatják a közösség felzárkóztatását segítő célokat. Ez az egyik legfontosabb eredménye a rendezvénynek, hiszen felkeltette a közösségi aktivitást, ami egy település fejlődéséhez elengedhetetlen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Közösségépítés által fejlődhet Sarkad

Közösségépítés által fejlődhet Sarkad

Sok település sikerének titka, hogy a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba a lakosokat is bevonják. Sarkadon a Közösség felemel! című, EU által támogatott projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell alapján kezdődött meg a lakosság helyi településfejlesztésbe való bevonása. A programnak fontos része a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a városban.

2019 augusztus 18-án Sarkadon, a II. Békés megyei Vadász-Horgász Naphoz kapcsolódóan zajlott a Közösség felemel! projekt csapatépítő programja. A program célja, hogy a gasztronómiai és kulturális rendezvényhez szorosan kapcsolódva ösztönözze a helyi közösségi életben való aktív részvételt. Többféle módon zajlott a lakosság közösségi aktivizálása:

  • Lakossági véleménynyilvánítás: A Sarkadon működő innovációs településfejlesztési modell fontos része, hogy a lakosság véleményét kikérjék a települési társadalmi-gazdasági folyamatokról  és azt a döntési folyamatokhoz felhasználják. Ezért a csapatépítő rendezvényen kérdőívek, irányított beszégletések segítségével a résztvevők elmondhatták véleményüket a településükről.
  • Kapcsolatépítés a helyi szervezetekkel: Sarkad akkor lehet sikeres, ha a helyi szervezetek egymással és a lakossággal is szoros, jó kapcsolatot ápolnak. A Közösség felemel! projekt közösségi csapatépítő rendezvénye kiváló alkalom volt e kapcsolatok kiépítésére és ápolására a helyi civilek és a lakosság közt egyaránt.
  • Közös élményprogramok: Hasznosak a közösségépítő játékos feladatok, szabadidős programok, amelyek segítik a kikapcsolódást és a közösségi kohéziót. Mindezek illeszkedtek Sarkad főbb jellegzetességeihez – a horgászat és vadászat témaköréhez.

Sarkadon egy sikeres települési csapatépítő rendezvény valósult meg. A Közösség felemel! projekt felhívta a lakosság figyelmét a közösségi – és társadalmi aktivitás fontosságára. A lakosok megfogalmazhatták véleményüket a településsel kapcsolatban, amelyek hasznos elemei lesznek a településfejlesztésnek. Nem utolsó sorban pedig egy olyan kikapcsolódást nyújtó rendezvény részesei lehettek, ami hozzájárult egy sikeres városi közösség létrejöttéhez.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Közösségépítés a településfejlesztés szolgálatában Vésztőn

Közösségépítés a településfejlesztés szolgálatában Vésztőn

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési módszerrel támogatják Vésztő gazdasági- és társadalmi felzárkóztatását. A programnak fontos része a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a városban.

Egy település életében nagyon fontosak a közösségépítő rendezvények, hiszen ezek ösztönözik a lakosságot a közösségi életben való aktív részvételre, valamint játékos és szórakoztató programok révén segítik az aktív kikapcsolódást, az élményszerzést. A 2019. augusztus 17-én megtartott tradicionális Vésztői Mágori Fesztivál ezúttal nemcsak a hagyományőrzés, a kultúra és a gasztronómia hármasával törekedett a lakosság szórakoztatására, hanem egy csapatépítő rendezvény által aktivizálta is a közösséget.

Az EU által támogatott Közösség felemel! projekt csapatépítő rendezvénye nemcsak a közösségi kohéziót erősítette, de a társadalmi aktivitást is segítette. Milyen módszerekkel tette mindezt? A Vésztőn működő újszerű településfejlesztési modellnek fontos része a lakosság bevonása a döntéshozatalba, ezért a projekt keretében a rendezvényen kérdőívek segítségével felmérték a lakosság véleményét a település és a lakosok társadalmi-gazdasági viszonyairól. Ezek az információk szükségesek a településfejlesztési, döntés előkészítési munkához.

A csapatépítő rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy a Közösség felemel! program és a település helyi civil szervezetei, valamint és a lakosság közti kapcsolat szorosabbá váljon, meginduljon az információáramlás. Ennek keretében megismerték egymás tevékenységét és céljait, mely fontos alap a közös gondolkodáshoz, együttműködéshez.

A csapatépítő tevékenységek fontos részét képezték a játékos, kreatív közösségi programok melyből  a vésztői lakosok aktívan kivették a részüket.

A települési csapatépítő rendezvény igen sikeresnek bizonyult. A Közösség felemel! projekttel sikerült felhívni a résztvevők figyelmét a közösségi aktivitás fontosságára, a lakosok kifejezhették véleményüket a településükkel kapcsolatban, erősödtek a civil szervezetek közti kapcsolatok,valamint a lakosság is kikapcsolódhatott. A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.