Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Településfejlesztési modell működtetésén dolgoznak

Településfejlesztési modell működtetésén dolgoznak

A Közösség felemel!  projekt, ahogy az elnevezése is sugallja, a települések közösségeink, lakosainak aktivizálására és véleményére alapozva készít olyan településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó településeket. Az idén is szakmai programokon adták át tapasztalataikat és tudásukat a projekt résztvevői.

Az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért a megvalósítója a Közösség felemel! projektnek, melynek célja egy a településfejlesztést támogató innovációs modell kidolgozásai. A projekt keretében korábban kidolgozott társadalmi felzárkóztatási-,  és családi szolgáltatási terv alapján  számos szakmai program zajlott a projekt-településeken: Bordányban, Deszken, Sarkadon és Vésztőn. A program pozitív hatásainak és településfejlesztési eredményeinek igazolása után cél a településfejlesztési módszertan eredményeinek elterjesztése, az érdeklődők számára történő adaptáció támogatása.

A magas színvonalú szakmai munka megköveteli, hogy a projekt szakmai megvalósítói kompetenciafejlesztő tréningen vegyenek részt.  A tréning során került sor a módszertan és a kompetenciák elsajátítására, a sikeresség és az esetleges problémák felvázolására, a szakmai megvalósítók feladatainak részletezésére és azok kiosztására. A tréning eredményeképp a projekt szakmai stábja motiváltan, azonos célok és jól definiált feladatok mentén fog együtt dolgozni a továbbiakban is. A tréning munkát segítette, hogy elkészültek a projekthez kapcsolódó 10 perces oktatófilmek is, amelyek támogatják a szolgáltatások bemutatását.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy a településfejlesztési modellt potenciálisan adaptálók szakmai workshopok formájában elsajátítsák az innováció működési mechanizmusát, menedzselésének módját. Ez a tapasztalat-megosztó program idén is nagyon hasznos volt, mert lehetőséget adott mélyebben megismerni a projektet, kérdéseket lehetett feltenni és esetleges észrevételeket tenni. A szakmai workshopok és esetmegbeszélések lehetőséget teremtettek arra, hogy a projekt-team felvilágosítás és tájékoztatást adjon a szolgáltatóknak és a potenciális adaptálóknak a módszertan kifejlesztésének tapasztalatairól és az olyan részletekről, hogy hogyan fogadták a települések lakosai programot, mik voltak az elmúlt év sikerei, milyen problémák merültek fel és hogyan alakult a kapcsolat- és közösségépítés a településeken.

Mivel az innovációs projekt  fontos része a monitoring és hatásmérési folyamat, ezért ez is kiemelt szakmai csapatmunkát követelt meg a projektteamtől. E tevékenységek során a fejlesztés társadalmi hatásainak rendszeres, objektív mutatókra támaszkodó mérése zajlik. Kialakításra került egy monitoring keretrendszer ahová feltöltésre kerültek pl. a települések lakóival kitöltetett kérdőívek eredményei arról, hogy miként értékelik a településük gazdasági-társadalmi viszonyait. A hatásmérési folyamat keretében pedig az adatok elemzése, értékelése, összehasonlítása zajlik.

Megkezdődött a projekt megismertetése a nyilvánossággal is, ennek egyik lépcsője, hogy létrejött a projekt Facebook oldala, így már az online térben is naprakész információt kaphatnak az érdeklődők a projekt-folyamatokról, hírekről.

Rengeteg szakmai munka és program áll a projekt megvalósítói és résztvevői mögött. Nagyon fontos részt képez ebből a személyes kapcsolat- és bizalomépítés, a helyi szereplőkkel, vezetőkkel, civilekkel és a lakossággal, hiszen a projekt még szélesebb körű megismertetéséhez és minél több helyi érintett bevonásához ez elengedhetetlen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Folyamatban a sikeres településfejlesztési modell a Dél-Alföldön

Folyamatban a sikeres településfejlesztési modell a Dél-Alföldön

Négy dél-alföldi település (Deszk, Bordány, Vésztő, Sarkad) egy innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a fejlődés útjára.

A Közösség felemel! projekt 5 éves megvalósítási időszakában egy innovatív településfejlesztési módszertan kerül kidolgozásra, melynek célja, hogy a már sikeres magyarországi települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segítse a települések fejlődését.

A projekt 2018-ban indult, azóta kidolgozásra került a projekt alapját képező innovációs modell módszertana és szolgáltatásai, továbbá a módszertan pilot tesztelése is lezajlott. A projektbe bevont településekkel kötött együttműködési megállapodás alapján bevonásra kerültek a helyi civil szervezetek, a helyi szolgáltatók – a projekt szakmai megvalósítói e helyi szervezetek résztvevőivel közösen számos projekt-rendezvényen fejleszthették tudásukat, bővíthették tapasztalataikat. A projekt lényeges eredménye a tudásátadás, melynek támogatásaként 2018-ban elkészült  alapvető kiadványok: a Közösségvezérelt Innovációs Modell Módszertani Kézikönyv és a 73 sikeres falu könyv.

2019-ben döntő részben a településfejlesztési szolgáltatásokat biztosító tevékenységekkel folytatódott a Közösség felemel! projekt megvalósítása. A sikeres előrehaladást segítette a szakmai megvalósítók és szolgáltatók részére tartott kompetenciafejlesztő tréning, az adaptációt segítő, tapasztalat-megosztó workshopok és a szakmai műhelymunkák.
A belső elköteleződés a helyi közösségek fenntarthatóságának kulcseleme, ezért számos közösségépítő és közösséget aktivizáló program került megvalósításra a projektbe bevont településeken.  A közösségi  rendezvények célja, hogy találkozási lehetőséget biztosítsanak, a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki, jól érezzék magukat és elkezdődjön a településfejlesztési model részét képező aktív közösségi együttműködés. Közösségépítő rendezvényhelyszínek voltak: Deszk Ajvár Fesztivál, Deszk Falunap, Sarkad Vadász-Horgász Nap, Vésztő Mágori Fesztivál, Bordány Morajlás, Bordány Pünkösd. Ezeken a rendezvényeken a projekt keretében csapatépítő programok zajlottak és lehetőség nyílt a civil szervezetekkel és közösségekkel való kapcsolatépítésre is. A programok mind növelték a lakosság közösségi aktivitását.

A Közösség felemel! projekt egyik szolgáltatása a családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait. A program keretében baba-mama témájú oktató-és foglalkoztató előadásokon vehettek részt a települések érintett lakosai.

A Közösség felemel! projekt fontos célja a közösségvezérelt döntéshozatal megvalósítása és támogatása, így a modell specialitása, hogy ezt a közösségi döntéshozatali munkát segítse. Ennek érdekében a rendezvényeken kérdőívek segítségével kérték ki a lakosság véleményét településük gazdasági-társadalmi viszonyairól. A kérdőívek eredményei nemcsak a településfejlesztési munkát segítik, hanem a projekt eredményességét is ezen keresztül lehet majd értékelni

Egy település, akkor lehet sikeres, ha erős aktív közösségek alkotják, amelyek támogatják a fejlődését. A Közösség felemel! projekt célja, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Ennek eszköze az a nyilvánosan elérhető jógyakorlat-gyűjteményre épülő modell, mely a  későbbiekben más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájárulhat.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Településfejlesztés zajlik a lakosság bevonásával

Településfejlesztés zajlik a lakosság bevonásával

A dél-alföldi régió leszakadó kistelepüléseinek gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti az az innovatív településfejlesztési modell, mely nemcsak a közösség erejére, de a véleményére is támaszkodik.

A Közösség felemel! projekt keretében négy dél-alföldi település (Deszk, Bordány, Vésztő, Sarkad) felzárkózását támogató településfejlesztési módszer a már sikeres magyar települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt kulcseleme, hogy négy településen próbaként tesztelik az újszerű településfejlesztési módszertant és szolgáltatásait. Vagyis a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres magyarországi kistelepüléseket bemutató településprofil-gyűjtemény segítségével átadásra kerülnek a jó gyakorlatok, illetve személyes, csoportos és közösségi stresszkezelő szolgáltatások kerülnek megvalósításra, amelyek az előző szolgáltatásokra épülnek és arra visszacsatolást is nyújtanak. A modellhez fontos a településen élő lakosság egyéni érdekeinek, motivációinak felmérése, mely a közösségfejlesztés és a településfejlesztés kiindulópontja. Ezt és a projekt eredményességének mérését segíti, hogy a települések közösségi rendezvényein kérdőíves megkérdezéssel kérték ki a lakosság véleményét a településükkel és saját közösségi tevékenységükkel kapcsolatban. A projekt eredményeként ugyanis javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti.

A kérdőíves felmérés a projekt elején és végén jellemzően 10 fokú skálarendszer segítségével méri a projekt hatékonyságát a 4 projekt-településen élő 100 fős célcsoport és másik 4 partner-településen élő szintén 100 fős kontrollcsoport segítségével.
Az innováció fontos része a monitoring folyamat, mely a fejlesztés társadalmi hatásainak rendszeres, objektív mutatókra támaszkodó mérését foglalja magában. Monitoring és hatásmérés tevékenység keretében történik a kérdőívek szakértők általi adatelemzése, kiértékelése és dokumentációja.

A projekt célja, hogy az 5 éves program végére a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek a közösen meghatározott településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi, tudatos helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő döntések eredményeképp ezek a települések mind gazdasági, mind társadalmi szempontból átlagon felüli fejlődést érhetnek el, sikeressé válhatnak saját helyi adottságaikra, településfejlesztési céljaikra építve. A példájukat pedig követhetik a nyilvánosan elérhető modellt a jövőben alkalmazó további települések, a módszertan adaptáló közösségek is.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés

Fejlődő településhez a közösségépítésen át vezet az út Deszken.

Fejlődő településhez a közösségépítésen át vezet az út Deszken.

A Közösség felemel! Ez a címe annak a projektnek, amely Deszket egy innovatív településfejlesztési modell segítségével kívánja gazdaságilag és társadalmilag fejleszteni . A projekt címe is sugallja és számos sikertörténet bizonyította, hogy a közösség ereje képes fellendíteni egy települést. Miként kovácsolható a lakosság közösséggé? Például csapatépítő rendezvényekkel, melyeket Deszken is tartottak.

A Közösség felemel! projekt idei első csapatépítő rendezvényét tartotta Deszken 2019. szeptember 7-én a Falunap rendezvényeihez csatlakozva. A korábbi projekt-események sikerén felbuzdulva most is három fő pillérre épült a rendezvény: – párbeszéd a lakossággal, – kapcsolatépítés, valamint – élményszerzés, kikapcsolódás.

A lakossági párbeszéd, és így az aktív véleménynyilvánítás lehetőségére kiváló lehetőséget nyújtott a rendezvény. A lakosság körében kérdőíves kutatás zajlott a település társadalmi és gazdasági helyzetéről, és ez később a döntés-előkészítési folyamatoknak még hasznára válhat.

A kapcsolatépítésre is jó alkalom volt a  falunap és a csapatépítés, hiszen a lakosság és a helyi civil szervezetek, valamint a közösségi projektek szervezői itt találkozhattak, eszmét cserélhettek és elindult a kapcsolatépítés, a közös gondolkodás.

Nem utolsó sorban a kikapcsolódás és a szórakozás az, ami a lakosokat összekovácsolja, hiszen a közös élményszerzés, a játékos, kézműves, kulturális és a gasztronómiai programok ösztönzik a helyieket a közösségi életben való aktív részvételre.

A deszki települési csapatépítő rendezvény értékes eseménynek bizonyult. Sikerült a helyi szereplők figyelmét felhívni a közösségi aktivitás fontosságára, miközben a helyi lakosok véleményt nyilváníthattak a településükkel kapcsolatban. A résztvevők a sok programnak köszönhetően jól szórakoztak és erősödött a kapcsolat a helyi lakosok és a helyi szervezetek között is.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Közösségépítés segíti a településfejlesztést Deszken

Közösségépítés segíti a településfejlesztést Deszken

Egy új, innovatív településfejlesztési modell tesztelése zajlik Deszken, a Közösség felemel! projekt keretében Európai Uniós támogatással, a közösség erejére építve közösségépítő szolgáltatások – például csapatépítő rendezvények – segítik a településfejlesztést.

Hogyan segítheti a közösségépítés a településfejlesztést?

Számos sikeres település tapasztalataiból kiderül, hogy ha erős a lakossági összefogás és a közösség társadalmi aktivitása, valamint megtörténik a lakosság bevonása a döntéshozatali folyamatokba, akkor a közös ügyek és a fejlesztések is sikeresebbek lesznek, nagyobb a társadalmi elfogadottságuk.

Milyen módon történik a közösségépítés Deszken?

A közösségépítés egyik módja a csapatépítés, amely települési szinten is megvalósítható. Deszken az Ajvár Fesztivál keretein belül 2019. szeptember 14-én zajlott a Közösség felemel! projekt idei második csapatépítő napja. Ez egy gasztronómiai, hagyományőrző esemény, mely a deszki szerb kisebbség kulturális programja, és képes volt aktivizálni a közösséget, sok embert vonzott, ezért jó közösségépítő lehetőségnek bizonyult.

Mi történik egy települési közösségépítés során?

A Közösség felemel! projekt fontos célja a települések lakóinak bevonása a döntéshozatali folyamatokba, ezért a csapatépítő rendezvényen résztvevőknek lehetőségük nyílt beszélgetések segítségével véleményt nyilvánítani Deszk gazdasági-társadalmi helyzetéről. Ezek a vélemények részét képezik majd a településfejlesztési döntéseknek. Továbbá a közösségépítési folyamathoz tartozik, hogy ezeken a rendezvényeken a lakosság találkozhat a helyi szervezetekkel, közösségekkel, felgyorsul az információáramlás, és ezen szereplők szorosabbra fűzhetik egymással a kapcsolatokat. Nem utolsó sorban pedig a szórakoztató, kulturális programok aktív kikapcsolódást és közös élményt jelentenek a lakosságnak, ami még inkább erősíti az összetartozást.

Milyen eredménnyel zárult a közösségépítő rendezvény?

A fesztiválon legalább 1000 fő vett részt, a csapatépítő programhoz kb.100 fő csatlakozott, tehát a település méretéhez képest sikeres volt a Közösség felemel! projekt rendezvénye. A lakosság megismerkedhetett a településfejlesztési projekt fontosságával és kifejezhette véleményét Deszk fejlődésével kapcsolatban. A számos közösségépítő, kreatív és szórakoztató program aktivizálta a közösséget, ami kifejezett célja volt a csapatépítésnek. E program után is folytatódik a közösségfejlesztésben rejlő lehetőségek feltárása a településen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

A közösségre építve fejlődik Bordány

A közösségre építve fejlődik Bordány

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell segítségével indult meg Bordány felzárkóztatása. A program kulcseleme a közösség bevonása a döntéshozatalba és a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a településen.

Bordány azon települések közé tartozik, ahol aktív a civil élet, sok a helyi szervezet. Ezért is nagy hangsúlyt kell fektetni a települési közösségi aktivitás erősítésére, melynek kiváló eszközei a közösségi rendezvények, csapatépítő programok.  Ennek keretében 2019. július 6-án került megrendezésre a Bordányi Ifjúsági Fesztivál, és kísérő programja a Közösség felemel! projekt csapatépítő rendezvénye.

A települési csapatépítés elsődleges célja, hogy ösztönözze a helyi közösségi életben való aktív részvételt, ezáltal erősíti a közösségi kohéziót, valamint a leszakadó településekhez tartozó Bordány gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti. A közösség aktivizálása többféleképpen zajlott:

  • Véleménynyilvánítás: A rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy kérdőívek segítségével kikérjék a lakosság véleményét a település gazdasági-társadalmi helyzetével kapcsolatban. Ezek a vélemények a település fejlesztésének döntéselőkészítési munkafolyamatait fogják majd segíteni.
  • Kapcsolatépítés: A lakosság és a helyi civil szervezetek, valamint a közösségi projektek szervezői  a csapatépítő rendezvényen találkozhattak, eszmét cserélhettek, és elindult a kapcsolatépítés, a közös gondolkodás.
  • Kikapcsolódás: A bordányi fesztivál fontos feladata, hogy a lakosságot a szórakozás, a játék, a kultúra és a gasztronómia által közösséggé formálja, aktív kikapcsolódást, élményszerzést nyújtson.

A bordányi települési csapatépítő rendezvény a visszajelzések szerint a fiatalok és az idősek körében is sikeres volt. Amellett, hogy kiváló szórakozási lehetőséget teremtett, a lakosság véleménynyilvánításával közvetetten részt vehetett a település fejlesztésében, valamint a helyi civilekkel való szorosabb kapcsolatépítés által aktívan, közvetlenül is hozzájárulhat a jövőben a település fellendítéséhez.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

A településfejlesztés új útja Bordányban: lakosokból közösség!

A településfejlesztés új útja Bordányban: lakosokból közösség!

A közösség felemel! projekt keretében Bordány egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára Ennek egyik fontos eleme a közösségépítés, a lakosság közösségi aktivitásának elősegítése, melynek érdekében települési csapatépítő rendezvények zajlottak a községben.

Bordány egy leszakadó település, ahol a gazdasági-társadalmi felzárkózáshoz a közösség erejére is szükség van. Ezt a célt szolgálja egy Európai Uniós projekt a Közösség felemel!, mely csapatépítő rendezvényt szervezett a lakosság számára. A Bordányi Óvoda  programjához csatlakozva 2019. június 7-én családi csapatépítő rendezvény zajlott.
A programon résztvevő gyermekek és szüleik a település jövőjének kulcsai, ezért nagyon fontos, hogy érezzék a közösség összetartását és erejét, ami a község fejlődésének motorja. Egy csapatépítő családi nap kiváló alkalom arra, hogy a gyermekek és a szüleik is aktívan kikapcsolódhassanak, szórakozhassanak, interperszonális kapcsolatokat építhessenek és közben megismerhessék a Közösség felemel! projekt céljait, eddig elért eredményeit.

A projekt fontos célja, hogy a lakosságot bevonja a településfejlesztési döntéshozatalba. Ezért a csapatépítő családi nap során a résztvevő lakosoknak lehetőségük volt a településsel kapcsolatos véleményüket megfogalmazni, például kérdőívek segítségével értékelhették a település gazdasági-társadalmi helyzetét. Ezek a vélemények fontos alapját képezik majd a településfejlesztési döntéseknek, az EFOP-5.2.1 projekt keretében kidolgozott módszertan sikerének.

A csapatépítés alkalmat teremtett a fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretek játékos átadására, valamint szórakoztató és játékos kikapcsolódásra.

Nagyon hasznos programnak bizonyult a családi csapatépítő nap. A visszajelzések alapján igény van a hasonló programokra, és nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosok szívesen támogatják a közösség felzárkóztatását segítő célokat. Ez az egyik legfontosabb eredménye a rendezvénynek, hiszen felkeltette a közösségi aktivitást, ami egy település fejlődéséhez elengedhetetlen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.