Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2018.10.01 – 2018.10.31.

Beszámoló:

A szakmai workshop alkalmával a szakmai vezető beszámolt az elkészült tanulmányok eredményéről. A projekt menedzser a kezdeti kipróbálás előrehaladásáról beszámolt. A módszert a településprofil-gyűjtemény használatával próbára tették, tesztelték éles helyzetben is. A módszertől ugyanis azt várhatjuk, hogy hozzájárul a helyi településfejlesztési diskurzusok megindulásához, a helyi társadalom képessé tételéhez a helyi településfejlesztési elképzelések kialakítására, továbbá és ezen keresztül a helyi közösségfejlesztéshez. 

Deszken a csapatépítő program keretében egy helyi kirándulás megszervezésével és lebonyolításával támogattuk a projektcélokat. A résztvevőkkel ismertettük a projekt célkitűzéseit. A Maros folyó töltése mentén csapatversenyeken mérethették meg magukat a résztvevők, a program folytatásaként a közös bográcsozás és ebéd valósult meg, melynek során lehetőségünk nyílt a helyi közösségi problémákról, fejlesztési lehetőségekről egyeztetni. A programon résztvevők – elmondásuk alapján – jól érezték magukat, egy tartalmas nap lebonyolításában tudtunk támogatni a helyi közösséget. A célunk az volt, hogy valódi közösségformálás, közösségi kohézió erősítése történjen. A válaszadók közül többen is szívesen áldoznának több időt a lakóhelyük érdekében, s bár a közösségi életet viszonylag jónak értékelik, úgy érzik, hogy kevés a beleszólásuk a lakóhelyük életébe. Kiderült az is, hogy a deszki lakosok igénylik az ilyen közösségformáló eseményeket, pozitívan értékelik, hogy egy hosszútávú innovatív projekttel a vidék felzárkóztatását támogatjuk.

Az egyik októberi műhelymunkán összefoglalásra kerültek az eddig megvalósult feladatelemek. A projekttel érintett településekkel való kapcsolatfelvételre, közös munkára vonatkozóan együttműködési terv került kidolgozásra. A másik műhelymunka témája volt, hogy a már korábban megvalósított deszki projekttevékenységek mellett, milyen szolgáltatást tartanának hasznosnak a településen élők, a releváns helyi szereplők.

A szakmai konferencia célja a projekt elért eredményeinek, módszertanának, tapasztalatainak széles körben való elterjesztése, és ezáltal a pilot projekt adaptációjának elősegítése volt. A konferencia lehetőséget biztosított a szakmai megvalósítók, az érintett települések szolgáltatóiés a „külsős”, hasonló területen dolgozó közösségfejlesztő, területfejlesztési szakemberek közötti tapasztalatcseréjére, jó gyakorlatok megosztására.

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő tréning valósult meg, amelyen a szakmai és projektmenedzser munkatársak mellett a megvalósításban közreműködő önkéntesek vettek részt. A tréning célja a megvalósításban résztvevők felkészítése az innovációhoz kapcsolódó specifikus tudás, kompetencia megszerzése érdekében, a fejlesztésben közreműködők munkájának összehangolása, tapasztalataik megosztása. A kompetenciafejlesztő foglalkozás során feltérképezésre kerültek azok a kompetenciák, amelyek a sikeres szakmai megvalósításhoz szükségesek, pl. proaktivitás, elemzői szemlélet, kommunikativitás, motivációs készség. Majd ezek elsajátításához vagy fejlesztéséhez módszerek, technikák elméleti és gyakorlati megismerése következet.

Októberben egy alkalommal valósult meg hálózatépítő workshop, Vésztőn. A önkormányzati hivatal munkatársaival végzett workshop célja az volt, hogy a településsel közös szakmai munka érdemben megindulhasson. Ehhez egyrészt szükség volt az önkormányzat különböző irodáiban dolgozó munkatársak, másfelől a településvezetés képviselőinek bevonására. A workshop egy fontos témájává lépett elő a következő generáció, és világ fejlődési pályáját figyelembe vételének szempontja. 

Az esetmegbeszélés során lehetőség nyílt a gyakorlati tapasztalatok megbeszélésére és a szolgáltatások fejlesztésére.