Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2018.09.01 – 2018.09.30

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai team folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel is folyamatos a kapcsolattartás.

Szeptemberben a projekt keretei között megrendezett csapatépítő rendezvények célja az volt, hogy a projektbe bekapcsolt települések gazdasági és társadalmi felzárkózásához hozzájáruljon, mégpedig úgy, hogy ösztönözzük a helyi közösségi életben való aktív részvételt, szabadidős tevékenységek lebonyolítását, az egészséges és környezettudatos szemlélet elsajátítása által a hosszútávú fenntarthatóságot. A programoknak köszönhetően a résztvevők közösségben töltik az idejüket, ez pedig a helyi kohéziót erősíti.

A műhelymunkán elhengzottak, hogy a projekt ütemezésére, tevékenységeinek előrehaladására vonatkozóan készített projektelemekkel szakmai szinten mik a fejlemények a legutóbbi műhelymunka óta eltelt időszakban. Szóba került, hogy az AGORA Alapítvány ezen projekt kapcsán is figyelmet szentel a környezeti fenntarthatóságnak és az esélyegyenlőségnek. Törekszünk az előítélet-mentesség és az esélyegyenlőség biztosítására.

Az esetmegbeszélés során lehetőség nyílt a gyakorlati tapasztalatok megbeszélésére és a szolgáltatások fejlesztésére. A településeken több kisebb közösség működik, azonban lehetőségeik nagyobb kihasználása érdekében további közösségszervezők segítségére lenne szükség, akik hatékonyan segítenék a helyiek bevonását változatos programok lebonyolításával a lakosság igényeinek megfelelően. Ismertetésre került, hogy a közösségfejlesztés kapcsán milyen ötleteket és lehetőségeket látnak: pl.: ifjúsági klub újjáélesztése, baba-mama klub, sportkörök programjai.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő tréning valósult meg, amelyen a szakmai és projektmenedzser munkatársak mellett a megvalósításban közreműködő önkéntesek vettek részt. A tréning célja a megvalósításban résztvevők felkészítése az innovációhoz kapcsolódó specifikus tudás, kompetencia megszerzése érdekében, a fejlesztésben közreműködők munkájának összehangolása, tapasztalataik megosztása. A kompetenciafejlesztő foglalkozás során feltérképezésre kerültek azok a kompetenciák, amelyek a sikeres szakmai megvalósításhoz szükségesek, pl. proaktivitás, elemzői szemlélet, kommunikativitás, motivációs készség. Majd ezek elsajátításához vagy fejlesztéséhez módszerek, technikák elméleti és gyakorlati megismerése következett.

A három hálózatépítő workshop Bordány, Deszk és Sarkad települések képviselőinek részvételével zajlott. Abból a célból kerültek megrendezésre, hogy egyrészt a helyi önkormányzati dolgozókkal, az önkormányzati intézmények munkatársaival, valamint a helyi civil szervezetekkel való együtt dolgozás, együttgondolkodás megindulhasson, másrészt, hogy a résztvevők kölcsönösen megismerhessék egymás helyzetét és céljait, elkezdődhessen a projekt keretében több évig tartó közös szakmai munka. Egyrészt megtörtént a szakmai célok kölcsönös egyeztetése, másfelől megkezdődött a módszertani anyagokban rejlő lehetőségek feltérképezése, illetve a partnerek részéről az esetleges kritikák megfogalmazása. A workshopon a helyi civilszervezetek sokszínűen képviseltették magukat: ifjúsági- és sportszervezetek, civil védelmi egyesületek, szociális szervezetek, nyugdíjasszervezetek tagjai voltak jelent. 

A szakmai csapatnak szóló kompetenciafejlesztés célja volt, hogy képessé váljanak a munkájuk során felmerülő szituációk és konfliktusok hatékony és eredményes megoldására, ennek érdekében gyakorlati tapasztalatokon keresztül a mindennapokban alkalmazható ismeretekre tettek szert.

Elkészült a hazai és nemzetközi jógyakorlatok gyűjtése, illetve kidolgozásra került az együttműködési terv.