Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Sikeres nemzetközi települések jógyakorlatai

A Közösség felemel! projekt keretében elkészült egy nemzetközi jógyakorlatgyűjtemény. 
Összeállításának célja az volt, hogy olyan, a kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismeretek birtokába jussanak a felhasználók, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem). A nemzetközi módszerek, jógyakorlatok vizsgálata hozzásegíti a projekt kivitelezőit, hogy a magyar modellben rejlő közösségfejlesztési lehetőségeket minél jobban ki lehessen használni.
A nemzetközi gyakorlatok sok szempontból a magyar előtt járnak, de a fejlesztések konkrét céljai a legtöbb esetben nem térnek el a hazaiaktól. Egy eltérés azonban szembetűnő a hazai és a nemzetközi gyakorlatokban, ugyanis külföldön nagyon nagy figyelmet fordítanak a helyi fejlesztések társadalmasítására, azaz a fejlesztésekbe a helyi közösségeket is bevonják, ezzel közösségfejlesztő eszközként is alkalmazzák azt. Fontosnak tartják, hogy olyan vidékfejlesztési célokat tűzzenek ki, melyek a helyi problémákra reflektálnak, hiszen tapasztalják, hogy egy fejlesztésnek akkor lesz megtartóereje a helyi népesség vonatkozásában, ha a helyi társadalom részese lehet annak, magáénak érzi azt.

A bemutatott jógyakorlatok elsősorban a projekt megvalósítói számára szükségesek, hogy a tapasztaltakat fel tudják használni a közösségfejlesztési programsorozat során, de a települések fejlesztéseit tervezők, megvalósítók számára is hasznosak. Azonban nem csak ők (és rajtuk keresztül a helyi társadalmak) profitálhatnak az eredményekből, hanem tágabb körben, a magyarországi helyi fejlesztéspolitikával foglalkozó szakértők számára is jó kiindulási pontként szolgálhatnak többféle helyi közösségfejlesztési munka során is.

Sikeres hazai települések jógyakorlat gyűjteménye

A Közösség felemel! projekt keretében létrejött a sikeres hazai települések jógyakorlat gyűjteménye, ami a korábbiakban senki által nem készített településfejlesztési profilgyűjtemény. Ennek újszerűségét az adja, hogy kvantitatív statisztikai adatokkal megalapozottan csak a hosszú távú társadalmi-gazdasági céloknak megfelelni képes gyakorlatokat tartalmaz. A szolgáltatás alapját az Európai Unió korábbi költségvetési ciklusa során megvalósult fejlesztések egyfajta „hatáselemzése” adja. A kutatók évekre visszamenően feldolgozták és elemezték a településfejlesztési támogatásokat tartalmazó hozzáférhető adatbázisokat. Kidolgoztak egy közgazdasági modellt, amely a rendelkezésre álló, elérhető társadalomstatisztikai és gazdasági adatok alapján magyarázza egy-egy település sikerességét. Ennek elsődleges célja az, hogy a helyi településfejlesztésben érdekeltek számára szolgáljon fogódzóul és nyújtson megbízható képet arról, hogy milyen, az ő részükről is befolyásolható változók javítása mentén képzelhető el érdemi javulás a településük helyzetében.

A jógyakorlat gyűjteményben 73 olyan település fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók, máshol is jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák. Egy-egy település profilja tartalmazza a település helyzetének tömör, a lényegi településfejlesztési elemekben rejlő lehetőségre fókuszáló összefoglalóját, az egyes kiemelt fejlesztési eszközöket és gyakorlatokat és a gyakorlat szakértői, a konkrét példától elvonatkoztatott általános értékelését, követési lehetőségeit.
A gyűjtemény hasznosságát támasztja alá, hogy statisztikai adatokkal alátámaszthatóan, valóban működő példákról van szó; akár gazdasági-földrajzi, akár strukturális (településméret) értelemben hasonló települések példáját olvashatják Magyarország bármely területén lakó felhasználók, így a hasonszőrűség garantálható. A fejlesztések mintakövetésének lehetősége könnyű, mert kézzel fogható példákat olvashatnak a felhasználók, valamint a példagyűjteményt forgatva a résztvevőknél egy tényleges gondolkodási folyamat indul meg a saját településük fejlesztési lehetőségeit illetően.
A projekt célja egy tudásbázis felépítése. A jógyakorlatokra épülő településfejlesztési modell felkerül egy interaktív rendszerbe, ahol folyamatosan frissítésre kerül és nyilvános adatbázisként valamennyi releváns piaci szereplő, közintézmény, civil és egyéb szervezet, valamint működésüket támogató szakember számára hosszú távon elérhető és felhasználható marad.

Innovatív településfejlesztési modell született

A Közösség felemel! projekt eredményeként létrejött egy közgazdasági modellezésen alapuló közösségi döntéshozást támogató szolgáltatás.

A szolgáltatás jelentős részben a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres, hazai nem-agglomerációs községek faluprofil-gyűjteményre épül. A kifejlesztett módszer hozzájárul a kistelepülések elnéptelenedésének és elszegényedésének megállításához, a marginalizálódott társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági integrációjához, és ezzel együtt a társadalmi felzárkóztatáshoz és befogadáshoz.
A szolgáltatás olyan településfejlesztési gyakorlatokat mutat fel, és tár a nyilvánosság és egy-egy meghatározott kistelepülés, nem-agglomerációs magyarországi község fejlesztésében érdekelt fejlesztéspolitikai szakemberek, helyi politikusok, vállalkozók, civilek elé, amely nem csupán rövid távon, az outputok felől bizonyultak sikeresek, hanem hosszú távon járultak hozzá az adott települések népességszámának szinten tartásához vagy bővítéséhez, továbbá a helyi jövedelmi helyzet szignifikáns növekedéséhez.


A szolgáltatás főbb elemei:
– Adatbázis létrehozása a sikeres települések kiválasztásához.
– A sikerességet magyarázó statisztikai-közgazdaságtani regressziós modell megalkotása.
– Falutipológia megalkotása, amely során kvalitatív módon is feltérképezésre kerül az egy-egy „sikeres” település társadalmi-gazdasági helyzete.
– A faluprofil-gyűjtemény felhasználóbarát formában való közzététele annak érdekében, hogy a hasonló települések „megtalálhassák” egymást – hozzájuk hasonló települések jógyakorlatait ismerhessék meg.
– Partnertelepülések bevonásával többéves perióduson keresztül a profilgyűjtemény használhatóságának tesztelése és az egyes példák adaptálhatóságának vizsgálata, a folyamatos visszacsatolás által pedig a rendszer fejlesztése.

Sikeres hazai települések adatbázisa

A Közösség felemel! projekt keretében elkészült a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres, hazai nem-agglomerációs községek adatbázisa. .A sikeresség fokmérője az, hogy melyek voltak azok a települések, amelyek az előző évtizedben népességükben gyarapodtak vagy legalábbis nem csökkentek, amelyek migrációs egyenlege pozitív, és amelyek népessége a jövedelmi helyzetükön jelentős mértékben javítani tudtak. Az adatbázis lehetőséget ad a sikeres települések kiválasztására, a sikerességet magyarázó statisztikai-közgazdaságtani regressziós modell megalkotására és végül egy falutipológia megalkotására (annak érdekében, hogy a hasonló települések „megtalálhassák” egymást – hozzájuk hasonló települések jógyakorlatait ismerhessék meg).

Az adatbáziskészítés első lépéseként megalkották a társadalmi-gazdasági célokat elérni képes „sikeres” települések fogalmát, a magyarországi nem agglomerációs községek teljes körén belül, majd létrehozták a listájukat. Az alapadatokból álló adatbázist 2335 nem-agglomerációs magyaroroszági település alkotta. 
Megállapításra került, hogy „sikeresnek” nevezhetők azok a települések, amelyek körében tapasztalt népességváltozás 2007-2014 között magasabb volt az országos átlagnál (legfeljebb 5%-kal csökkent); a migrációs egyenlege 2014-2015-ös évek átlagában pozitív volt, és 2007-2014 között az egy főre eső nettó jövedelem legalább 50.000 Ft-tal növekedett. Magyarországon összesen 333, a szempontoknak megfelelő nem-agglomerációs községre szűkült a sikeres települések adatbázisa.

Vésztő új fejlődési útra lép

Egy innovatív településfejlesztési modellre és a közösség erejére építve kezdődik el Vésztő gazdasági-és társadalmi felzárkóztatása.
A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepüléseket támogató innovációs fejlesztési modell kidolgozása” projekt keretében a projektgazda Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért és Vésztő városa együttműködési megállapodást írt alá. Vésztő Békés megyében a Szeghalmi járásban lévő olyan közel 7000 fős kisváros, melynek igen nagy szüksége van egy fejlesztési irányvonalra, melyen haladva fejlődésnek indulhat. Ezt az irányvonalat biztosítja a program, melynek segítségével Vésztő lakossága is részesévé válik a városfejlesztési döntéseknek, és más települések jógyakorlataira alapozott modell segítségével egy közösségvezérelt módon határozhatja meg fejlődési irányvonalát. A program keretében nyújtott speciális családokat és fiatalokat célzó szolgáltatások által a település lakossága aktív, erős közösséggé formálódhat, mely alapját jelenti egy sikeres városnak. Cél, hogy a projekt 5 éves futamidejének végére Vésztő egy megfelelő fejlődési irányvonalon haladó, erős közösséggel rendelkező várossá váljon.

Elindul Bordány településfejlesztése

Bordány is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy az országban még nem alkalmazott településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági- és társadalmi felzárkózás.
Megszületett az együttműködési megállapodás Bordány község és az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért között, mely szerint a község részese lesz a Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepüléseket támogató innovációs modell kidolgozása” projektnek. Bordány egy Csongrád megyében, a Mórahalmi Járásban található nagyközség, melynek kitörési lehetőséget jelent a programban való részvétel. A projekt célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakított modell segítségével Bordány is a sikeres fejlesztések útjára lépjen. Emellett a projekt célja Bordány közösségének építése, erősítése, bevonása a döntéshozatalba, annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben, fontos és hasznos tagjaivá váljanak a helyi társadalomnak. A közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Bordány egy fellendülő, sikeres községgé válhat.

Sarkad a településfejlesztés kapujában

Sarkad is bekerült a Közösség felemel! című projektbe, mely leszakadó dél-alföldi települések gazdasági- és társadalmi felzárkózását segíti.
Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért aláírta az együttműködési megállapodást Békés megye, Sarkadi Járásában található Sarkad várossal. Az együttműködés keretében a kb. 10.000 lakosú település részese lesz az EU-s támogatásból megvalósuló, Közösség felemel! „Leszakadó kistelepüléseket támogató innovációs modell kidolgozása” című projektnek. Ennek keretében elkezdődik Sarkad társadalmi- és gazdasági felzárkóztatása és számos családokat, fiatalokat érintő szolgáltatás bevezetése. A program hozzásegíti a sarkadi lakosságot, hogy erős, aktív közösséggé kovácsolódjanak, részesei lehessenek a településfejlesztési döntéshozatalnak, és más települések sikeres fejlesztéseinek tapasztalataiból merítve megtalálják Sarkad számára a kitörési lehetőségeket a fejlődéshez. Ez a településfejlesztési modell abszolút innovatívnak számít és sikerességének egyik fokmérője Sarkad város jövőbeni fejlődése.

Elindul Deszk településfejlesztése

Deszk is részese lett azoknak a dél-alföldi településeknek, ahol egy innovatív településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági- és társadalmi felzárkózás.
A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepüléseket támogató innovációs modell kidolgozása” projekt keretében a projektgazda Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért aláírta az együttműködési megállapodást a Csongrád megye, Szegedi Járásában található Deszk községgel. A kb. 4000 fős település számára nagy lehetőséget jelent a programban való részvétel. Elsősorban az újszerű településfejlesztési modell segítségével a már sikeres települések jó példáinak nyomát követve kialakítható a Deszken leginkább működni látszó fejlesztések modellje. Az így feltárt újítási lehetőségek segítséget adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy eldönthessék, milyen irányban fejlesszék a települést. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete. Másodsorban a projekt által nyújtott előny a számos innovatív szolgáltatás Deszk közösségének építésére, erősítésére annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben. Ez erős alapot biztosít majd a sikeres településsé váláshoz.

A közösség erejével fejlődő települések

Négy dél-alföldi településen egy újszerű településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági- és társadalmi felzárkózás. 
A Közösség felemel! program pilot projektjének megvalósítási helyszíneit négy dél-alföldi járás kistelepülései jelentik, ezek: Mórahalmi Járás, Szegedi Járás, Bácsalmási Járás, Sarkadi Járás. A projekt során kiterjedt tudományos kutatómunka folyt (adatbázisépítés, statisztikai adatelemzés és több társadalomkutatási módszert ötvöző terepkutatás alkalmazásával) a településfejlesztési támogatási adatok, pályázati gyakorlatok és társadalmi hatások (jövedelem, népmozgás stb.) elemzésével, valamint a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával annak érdekében, hogy kiválasztásra kerüljenek azok a települések, melyeken az innovációs modell és a kapcsolódó szolgáltatások pilot tesztelése zajlik. Ennek a kutatómunkának az eredményeképp lett kiválasztva Deszk, Sarkad, Bordány és Vésztő települések, melyeken nagy szükség van egy hatékony településfejlesztési modellre, hogy elindulhassanak a társadalmi és gazdasági fejlődés útján.

A projekt keretében kifejlesztett, települési jógyakorlatokon alapuló modell segítségével a helyi társadalom tagjai aktívan részt vehetnek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és megindulhat egy valódi helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő döntések eredményeképp ezek a települések kikerülhetnek a leszakadó státuszból, felzárkózhatnak és sikeressé válhatnak.

Elindult a Közösség felemel! program

Elindult a Közösség felemel! program

A dél-alföldi régió leszakadó kistelepüléseinek felzárkózását segíti az az innovatív településfejlesztési modell, mely a közösség erejére támaszkodik.

 Közösség felemel! projekt címmel elkezdődött a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázat megvalósítása. Az Európai Unió által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló projekt megvalósítója az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért.
A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és tesztelése valósul meg. A megvalósításban érintett dél-alföldi települések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató módszer célcsoportja a helyi családok és fiatalok, valamint az alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony jövedelműek. A projekt a már sikeres magyar települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

Cél, hogy az 5 éves program végére a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Továbbá cél, hogy a nyilvánosan elérhető jógyakorlati modell a későbbiekben nemcsak ezen, hanem más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájáruljon.