Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt első mérföldköve

 

A Közösség felemel! projekt sikeresen eljutott a projektmegvalósítás során első mérföldkövéhez. 
 Megvalósultak a pályázatban rögzített szakmai vállalások, így benyújtásra került a kifizetési kérelem.
Az elmúlt időszakban a teljesség igénye nélkül megvalósult szolgáltatások és feladatok az alábbiak voltak:

• Innovatív szolgáltatások részletes kidolgozása: 
  – Hazai jógyakorlatok gyűjtése, Nemzetközi jógyakorlatok gyűjtése; 
  – Település szintű adatbázis építés; 
  – Közösségfejlesztési közgazdasági modell kidolgozása; 
  – Módszertan kidolgozása; 
  – Szolgáltatási tervek
• Szolgáltatások pilot tesztelése: 
  – Kérdőívezés és terepmunka; 
  – Módszertan gyakorlati tesztelése; 
  – Tesztelés hatásvizsgálata (visszacsatolás); 
  – Módszertan finomhangolása
• Együttműködés kialakítása helyi szervezetekkel (szakmai egyeztetések helyi szervezetekkel)
• Hálózatépítő workshopok, együttműködési terv kidolgozása
• Szakmai irányító csapat kialakítása (kompetenciafejlesztés a szakmai csapatnak, műhelymunka)
• Szolgáltatások monitoringrendszerének kialakítása
• A szakmai megvalósítók részére szóló kompetenciafejlesztések (oktatófilmek készítése, kompetenciafejlesztő tréningek, esetmegbeszélések)
• Családfejlesztési szakmai programok
• Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával
• Adaptációt elősegítő tevékenységek: 
  – Online és offline módszertani kiadvány;
  – Szolgáltatások szakmai anyagai;
  – Esélyegyenlőség biztosítása;
  – Könyvvizsgálat;
  – Projektmenedzsment;
  – Kötelező nyilvánosság;
  – Projekt adminisztráció

Műhelymunkák a projektmegvalósítók részére

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításába bevont szereplők idén hat műhelymunka alkalmával ismerkedhettek meg a projekt céljaival, az érintett települések helyzetével, igényeivel.

A műhelymunkák megvalósításának célja továbbá, hogy a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport, valamint a megvalósításban résztvevők felkészüljenek a feladataikra, megszerezzék az innovatív településfejlesztési módszertanhoz kapcsolódó specifikus tudást, kompetenciákat.

E műhelymunkák során történik meg a tevékenységekkel kapcsolatos folyamatos tapasztalatátadás, helyzetértékelés – mely a projekt kezdeti szakaszában a szakmai vezető általi információátadást, a hazai és nemzetközi jógyakorlatokból nyert eredmények közös elemzését jelentette. A projekt szakmai megvalósítói és a projektmenedzsment tagok részére megszervezett műhelymunka évi 6 alkalommal kerül megrendezése a projekt öt éves időtartama alatt.

A módszertan tökéletesítése

A Közösség felemel! projekt során kifejlesztett innovatív, a közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési modell lévén hogy olyan, korábban nem próbált adatokon és módszeren alapul, amelynek felhasználhatóságával kapcsolatban csak hipotéziseink lehetnek, mindenképp csak kezdetleges, továbbfejlesztendő formának tekinthető a jelenlegi formájában. 
Az igazi használhatósága a konkrét társadalmi közegben történő tesztelés során dől csak el. A tesztelésnek az a célja, hogy a felhasználhatóságának korlátaira fény derüljön annak érdekében, hogy a következőkben e korlátok tágíthatók legyenek. Ennek érdekében a szolgáltatások folyamatos nyomon követése is a projektfeladatok közé tartozik.
A tesztelés során konkrét társadalmi környezetben próbáljuk ki a kifejlesztett szolgáltatást. A szolgáltatás központi eleme a felhasználók számára a statisztikai adatelemzésen alapuló módon kiválasztott településeket tartalmazó faluprofil-gyűjtemény.
A tesztelés úgy zajlik, hogy a helyben kipróbált faluprofil-gyűjteménnyel, annak:

  1) használhatóságával, vagyis felhasználóbarát-voltával; 
  2) hasznosságával;
  3) kezelhetőségével kapcsolatban kikérjük a konkrét felhasználók véleményét.

Ezután történik az egyes faluprofilok frissítése észrevételek alapján: A formai követelményeken túl természetesen a tartalom sem nélkülözheti a fejlesztés tárgyát. Ha a hosszas vizsgálódás után kiderül, hogy egyes faluprofilok létrehozása során kisebb-nagyobb tárgyi tévedések történtek, akkor ezek a hibák mindenképp kiküszöbölendők, javítandók. Másfelől, a felhasználók hiányolhatnak bizonyos típusú, nem feltüntetett információkat, amelyeket, amennyiben a hiány megalapozottan merül fel, minden település vonatkozásában pótolni szükséges.

A projekt előrehaladtával újabb évek adatainak beépítésével is frissíthető a faluprofil-gyűjtemény. Ez lehetőséget ad arra, hogy a faluprofil-gyűjtemény az újabb és újabb „jógyakorlatokkal” bővülhessen, adott esetben a régiek kikerüljenek. Így biztosítható, hogy a módszer, illetve maga a faluprofil-gyűjtemény ne avuljon el, használhatósága hosszú ideig fenntartható legyen.
A jövőben a faluprofilok szám szerinti bővítése is indokolttá válhat, hisz felmerül, hogy az összes, sikeresnek címkézett település a gyűjtemény részét képezze annak érdekében, hogy a felhasználók több típusú településsel találkozzanak és több településfejlesztési megoldásból meríthessenek inspirációt.

Megkezdődött a projekt PR kampánya

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan elkezdődött a projektkommunikáció PR kampánya. Ennek célja, hogy a projektet, a projekteseményeket, és az eredményeket megismertessük mind a szűkebb, mind a tágabb célcsoporttal. 
Első körben a projektet, a településfejlesztési modellt és a jógyakorlat gyűjteményt bemutató cikkek jelentek meg. Majd ezek után a 4 projektbe bevont településre vonatkoztatva egyedileg is bemutattuk a projektet, a közösségvezérelt döntéshozatal, valamint a településfejlesztési modell lényegét, célját, fontosságát. A cikkeket döntően a dél-alföldi régió off-line és on-line médiafelületein jelentetjük meg, hogy a kommunikációval elérjük a projekt célközönségét. A kommunikáció során törekedtünk a célcsoport számára is érthetően, egyszerűen megfogalmazni a projekt céljait és a közösség szerepét a projekt és a településfejlesztés sikerességében.

A közösség tájékoztatásának további célja, hogy az érintett települések helyi szereplői megismerhessék a projektünk tényét, várható eredményeit, illetve hogy felkeltse a figyelmet a projekt megvalósításához való kapcsolódás lehetőségére.

Elkészült a projekt/projektgazda weboldala

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan megtörtént a http://agoraresearch.hu/ projekthonlap infokommunikációs akadálymentesítése. A honlapon történik a projekttel kapcsolatos összes on-line kommunikáció ezért elengedhetetlen, hogy bárki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek rajta az információk.
Az akadálymentesítés elsődleges célja az volt, hogy a honlapot bárki (fogyatékkal, vagy átlagostól eltérő körülményekkel élők is) korlátozás nélkül (ne csak elolvasni, hanem interaktívan) használni is tudja. Azonban ennél szélesebb az a csoport, melynek igényeit egy akadálymentes honlap készítésekor figyelembe vettük. Ide soroljuk többek közt a ritkán internetező felhasználókat, az általánostól eltérő eszközöket használókat is. Ezért törekedtünk a letisztult, praktikus, mindenki számára könnyen kezelhető felépítésű honlap kialakítására.

Elkészültek a projekt kiadványai

A Közösség felemel! projektben folytatott kutatómunka eredményeinek dokumentálása céljából az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért kiadásában elkészültek a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadványok.
1. „Közösségvezérelt innovációs modell” módszerét bemutató kézikönyv. A módszertani kiadvány arra szolgál, hogy az érdeklődő szakértők mellett a helyi közösségek is meggyőződhessenek róla, hogy milyen módszerrel lett meghatározva a sikeres települések köre. Másfelől a kiadvány olvasói számára ezáltal biztosítva van a lehetőség, hogy kifejtsék észrevételeiket és esetleges fejlesztési javaslataikat, így alapul szolgálva a kérdéskörben folyó tudományos vitáknak is.
2. ,,73 sikeres falu”. Ez a kiadvány foglalja össze a bizonyíthatóan sikeres magyar települések jógyakorlat gyűjteményét. A kiadványban 73 magyarországi kistelepülés bemutatása szerepel, azzal a céllal, hogy ezek alapján a példák alapján más települések is elgondolkozhassanak arról, hogy mik a helyben legsúlyosabb gondok, hogyan lehet rajtuk hatékonyan változtatni a hasonló siker elérése érdekében.
A projekt keretében a későbbiekben kiadni tervezzük a Nemzetközi jógyakorlat gyűjtemény dokumentumot is. E dokumentum összeállításának célja, hogy olyan, kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismereteket osszon meg a felhasználóval, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem).

Leforgatásra kerültek a projekt oktatófilmjei

A mai digitális társadalomban már komoly elvárást jelent, hogy egy projekt kapcsán elkészüljön egy ahhoz kapcsolódó digitális videóanyag is. A projektek vizuális megjelenítése lehetővé teszi többek között azt, hogy számos fórumon keresztül is eljuttathassuk az érdekelteknek a projekt üzenetét, így nagyobb eséllyel von be további érdeklődőket, vagyis így nő a projekt hatásköre is.

A Közösség felemel! projektben is ennek megfelelően leforgatásra kerültek az oktatófilmek. A projekthez kapcsolódó tréningeken nagyon hasznosnak bizonyul, hogy digitális formában, szemléletesen összefoglalva is bemutatható a projekt, a kutatási munka és a megoldások. A televízióban és on-line fórumokon terjesztetett 8-10 perces oktatófilmek figyelemfelhívó videóként garantálják a kutatási eredmények és a tanulmányozott megoldások túlcsorduló hatásának maximalizálását. Ezek a videók nem csak a közösség tagjait motiválhatják, hanem más projektekhez is ötleteket nyújthatnak.

Hálózatépítő workshopok a közösségépítésért

A közösségvezérelt helyi fejlesztés a Közösség felemel! projekt koncepciója értelmében nem elképzelhető a közösségi kapcsolathálózat – helyi politikai, gazdasági, civil szereplők és intézmények közötti új együttműködési platformok kialakítása – nélkül. Valamennyi fejlesztés sikeréhez arra van szükség, hogy esetről-esetre újra kialakításra kerüljenek a helyi közösséget integráló, a helyi közösséget is fejlesztő stratégiák. A fejlesztések hatékonyságához arra van szükség, hogy a helyi közösség valamennyi szereplője részese legyen az innovációnak, és részesüljön az innováció pozitív hozadékaiból egyaránt.
A program során megtörténtek az érintett helyi intézmények, szervezetek, érdekeltek közti egyeztetések, együttműködési keretek kialakítása. Hálózatépítő workshopok keretében igen hatékonyan zajlott a releváns helyi szereplőkkel való kapcsolatfelvétel és a mélyebb jövőbeni kapcsolat kialakítása.

Településfejlesztés a lakosság bevonásával

A Közösség felemel! projekt keretében az egyéni érdekek becsatornázása jelenti a közösségfejlesztési szolgáltatás kiindulópontját. Projektünk eredményeként javulást szeretnénk tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyükhöz való ragaszkodásában, különösen, ami a fiatalokat, és a magasabb jövedelmi helyzetűeket illeti. Ennek mértékét, illetve annak változását az összehasonlíthatóság kedvéért egy 10 fokú skálakérdéssel mérjük, amely rákérdez arra, hogy a válaszadók mennyire szívesen maradnának jelenlegi lakhelyükön. A kérdőív további kérdései hasonló módon a közösségi döntéshozásban való részvétel iránti vágy mértékére is rákérdeznek. Célunk, hogy a projekt végén ezekben a tekintetben kimutatható pozitív eltérést tapasztaljunk a kísérleti csoportban a kontrollcsoporthoz képest. A projektben 100 fős célcsoport és 100 fős kontroll csoport lekérdezése történik kérdőíves módszerrel (kérdőív készítés, szerkesztés, tesztelés, lekérdezés).
A kutatás során fontos terepmunka zajlik adatelemzéssel, szakértői interjúkészítéssel, megfigyeléssel, melynek során felmérik a település társadalmi helyzetét. Ennek célja, hogy meghatározza a jellemző társadalmi csoportokat az érdektérkép összeállítása érdekében. Az érdektérkép tulajdonképpen egy lista, ami arra szolgál, hogy az egyéni érdekek mentén szerveződő közösségfejlesztéshez szervezőerőket találjon. A társadalmi helyzetelemzés elképzelhető, sőt, amennyiben nyitottság mutatkozik iránta, a minőségi információ végett a legcélravezetőbb a településvezetéssel való kapcsolatfelvételt követően, a település életében aktív szerepet betöltő személyekkel készített interjúkészítés is.

Közösségépítés a településfejlesztés szolgálatában

A Közösség felemel! program arra a fontos, tapasztalatokon és társadalomtudományi szakmai állásfoglalásokon alapuló pillérre épül, mely szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából – sok esetben annak „nulladik lépéseként” nevezik meg. Projekt egyik fő célja ezért, hogy megalkot egy modellt, mely megoldás a közösségi döntéshozás nehézségeire és intenzív segítő szolgáltatással elősegíti a fiatal generáció tagjainak, illetve helyi családok bevonódását ezekbe a folyamatokba.
Mivel a belső elköteleződés a helyi közösségek fenntarthatóságának legfontosabb eleme, elkezdődtek a közösségépítő és közösséget aktivizáló programok a projektbe bevont településeken. A program keretében társadalmi stresszkezelő szolgáltatást nyújtunk, amely célja a tágan értelmezett társadalmi stresszhatások csökkentésével a helyi lakosság képessé tétele a közösségi részvételre.
Megkezdődtek a közösségi rendezvények, amelyek célja, hogy a helyiek számára találkozási lehetőséget biztosítsunk és induktív közösségfejlődési folyamatok induljanak meg. E rendezvényeken sort kerítünk a településfejlesztési lehetőségek és a közös problémák megvitatására. Ugyanígy a közös cselekvés lehetőségei is kialakulnak az egyéni érdekekből kibontakoztatottan, szakértők koordinálásával. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.