Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A módszertan tökéletesítése

A Közösség felemel! projekt során kifejlesztett innovatív, a közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési modell lévén hogy olyan, korábban nem próbált adatokon és módszeren alapul, amelynek felhasználhatóságával kapcsolatban csak hipotéziseink lehetnek, mindenképp csak kezdetleges, továbbfejlesztendő formának tekinthető a jelenlegi formájában. 
Az igazi használhatósága a konkrét társadalmi közegben történő tesztelés során dől csak el. A tesztelésnek az a célja, hogy a felhasználhatóságának korlátaira fény derüljön annak érdekében, hogy a következőkben e korlátok tágíthatók legyenek. Ennek érdekében a szolgáltatások folyamatos nyomon követése is a projektfeladatok közé tartozik.
A tesztelés során konkrét társadalmi környezetben próbáljuk ki a kifejlesztett szolgáltatást. A szolgáltatás központi eleme a felhasználók számára a statisztikai adatelemzésen alapuló módon kiválasztott településeket tartalmazó faluprofil-gyűjtemény.
A tesztelés úgy zajlik, hogy a helyben kipróbált faluprofil-gyűjteménnyel, annak:

  1) használhatóságával, vagyis felhasználóbarát-voltával; 
  2) hasznosságával;
  3) kezelhetőségével kapcsolatban kikérjük a konkrét felhasználók véleményét.

Ezután történik az egyes faluprofilok frissítése észrevételek alapján: A formai követelményeken túl természetesen a tartalom sem nélkülözheti a fejlesztés tárgyát. Ha a hosszas vizsgálódás után kiderül, hogy egyes faluprofilok létrehozása során kisebb-nagyobb tárgyi tévedések történtek, akkor ezek a hibák mindenképp kiküszöbölendők, javítandók. Másfelől, a felhasználók hiányolhatnak bizonyos típusú, nem feltüntetett információkat, amelyeket, amennyiben a hiány megalapozottan merül fel, minden település vonatkozásában pótolni szükséges.

A projekt előrehaladtával újabb évek adatainak beépítésével is frissíthető a faluprofil-gyűjtemény. Ez lehetőséget ad arra, hogy a faluprofil-gyűjtemény az újabb és újabb „jógyakorlatokkal” bővülhessen, adott esetben a régiek kikerüljenek. Így biztosítható, hogy a módszer, illetve maga a faluprofil-gyűjtemény ne avuljon el, használhatósága hosszú ideig fenntartható legyen.
A jövőben a faluprofilok szám szerinti bővítése is indokolttá válhat, hisz felmerül, hogy az összes, sikeresnek címkézett település a gyűjtemény részét képezze annak érdekében, hogy a felhasználók több típusú településsel találkozzanak és több településfejlesztési megoldásból meríthessenek inspirációt.

Megkezdődött a projekt PR kampánya

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan elkezdődött a projektkommunikáció PR kampánya. Ennek célja, hogy a projektet, a projekteseményeket, és az eredményeket megismertessük mind a szűkebb, mind a tágabb célcsoporttal. 
Első körben a projektet, a településfejlesztési modellt és a jógyakorlat gyűjteményt bemutató cikkek jelentek meg. Majd ezek után a 4 projektbe bevont településre vonatkoztatva egyedileg is bemutattuk a projektet, a közösségvezérelt döntéshozatal, valamint a településfejlesztési modell lényegét, célját, fontosságát. A cikkeket döntően a dél-alföldi régió off-line és on-line médiafelületein jelentetjük meg, hogy a kommunikációval elérjük a projekt célközönségét. A kommunikáció során törekedtünk a célcsoport számára is érthetően, egyszerűen megfogalmazni a projekt céljait és a közösség szerepét a projekt és a településfejlesztés sikerességében.

A közösség tájékoztatásának további célja, hogy az érintett települések helyi szereplői megismerhessék a projektünk tényét, várható eredményeit, illetve hogy felkeltse a figyelmet a projekt megvalósításához való kapcsolódás lehetőségére.

Elkészült a projekt/projektgazda weboldala

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan megtörtént a http://agoraresearch.hu/ projekthonlap infokommunikációs akadálymentesítése. A honlapon történik a projekttel kapcsolatos összes on-line kommunikáció ezért elengedhetetlen, hogy bárki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek rajta az információk.
Az akadálymentesítés elsődleges célja az volt, hogy a honlapot bárki (fogyatékkal, vagy átlagostól eltérő körülményekkel élők is) korlátozás nélkül (ne csak elolvasni, hanem interaktívan) használni is tudja. Azonban ennél szélesebb az a csoport, melynek igényeit egy akadálymentes honlap készítésekor figyelembe vettük. Ide soroljuk többek közt a ritkán internetező felhasználókat, az általánostól eltérő eszközöket használókat is. Ezért törekedtünk a letisztult, praktikus, mindenki számára könnyen kezelhető felépítésű honlap kialakítására.

Elkészültek a projekt kiadványai

A Közösség felemel! projektben folytatott kutatómunka eredményeinek dokumentálása céljából az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért kiadásában elkészültek a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadványok.
1. „Közösségvezérelt innovációs modell” módszerét bemutató kézikönyv. A módszertani kiadvány arra szolgál, hogy az érdeklődő szakértők mellett a helyi közösségek is meggyőződhessenek róla, hogy milyen módszerrel lett meghatározva a sikeres települések köre. Másfelől a kiadvány olvasói számára ezáltal biztosítva van a lehetőség, hogy kifejtsék észrevételeiket és esetleges fejlesztési javaslataikat, így alapul szolgálva a kérdéskörben folyó tudományos vitáknak is.
2. ,,73 sikeres falu”. Ez a kiadvány foglalja össze a bizonyíthatóan sikeres magyar települések jógyakorlat gyűjteményét. A kiadványban 73 magyarországi kistelepülés bemutatása szerepel, azzal a céllal, hogy ezek alapján a példák alapján más települések is elgondolkozhassanak arról, hogy mik a helyben legsúlyosabb gondok, hogyan lehet rajtuk hatékonyan változtatni a hasonló siker elérése érdekében.
A projekt keretében a későbbiekben kiadni tervezzük a Nemzetközi jógyakorlat gyűjtemény dokumentumot is. E dokumentum összeállításának célja, hogy olyan, kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismereteket osszon meg a felhasználóval, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem).

Leforgatásra kerültek a projekt oktatófilmjei

A mai digitális társadalomban már komoly elvárást jelent, hogy egy projekt kapcsán elkészüljön egy ahhoz kapcsolódó digitális videóanyag is. A projektek vizuális megjelenítése lehetővé teszi többek között azt, hogy számos fórumon keresztül is eljuttathassuk az érdekelteknek a projekt üzenetét, így nagyobb eséllyel von be további érdeklődőket, vagyis így nő a projekt hatásköre is.

A Közösség felemel! projektben is ennek megfelelően leforgatásra kerültek az oktatófilmek. A projekthez kapcsolódó tréningeken nagyon hasznosnak bizonyul, hogy digitális formában, szemléletesen összefoglalva is bemutatható a projekt, a kutatási munka és a megoldások. A televízióban és on-line fórumokon terjesztetett 8-10 perces oktatófilmek figyelemfelhívó videóként garantálják a kutatási eredmények és a tanulmányozott megoldások túlcsorduló hatásának maximalizálását. Ezek a videók nem csak a közösség tagjait motiválhatják, hanem más projektekhez is ötleteket nyújthatnak.

Hálózatépítő workshopok a közösségépítésért

A közösségvezérelt helyi fejlesztés a Közösség felemel! projekt koncepciója értelmében nem elképzelhető a közösségi kapcsolathálózat – helyi politikai, gazdasági, civil szereplők és intézmények közötti új együttműködési platformok kialakítása – nélkül. Valamennyi fejlesztés sikeréhez arra van szükség, hogy esetről-esetre újra kialakításra kerüljenek a helyi közösséget integráló, a helyi közösséget is fejlesztő stratégiák. A fejlesztések hatékonyságához arra van szükség, hogy a helyi közösség valamennyi szereplője részese legyen az innovációnak, és részesüljön az innováció pozitív hozadékaiból egyaránt.
A program során megtörténtek az érintett helyi intézmények, szervezetek, érdekeltek közti egyeztetések, együttműködési keretek kialakítása. Hálózatépítő workshopok keretében igen hatékonyan zajlott a releváns helyi szereplőkkel való kapcsolatfelvétel és a mélyebb jövőbeni kapcsolat kialakítása.

Településfejlesztés a lakosság bevonásával

A Közösség felemel! projekt keretében az egyéni érdekek becsatornázása jelenti a közösségfejlesztési szolgáltatás kiindulópontját. Projektünk eredményeként javulást szeretnénk tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyükhöz való ragaszkodásában, különösen, ami a fiatalokat, és a magasabb jövedelmi helyzetűeket illeti. Ennek mértékét, illetve annak változását az összehasonlíthatóság kedvéért egy 10 fokú skálakérdéssel mérjük, amely rákérdez arra, hogy a válaszadók mennyire szívesen maradnának jelenlegi lakhelyükön. A kérdőív további kérdései hasonló módon a közösségi döntéshozásban való részvétel iránti vágy mértékére is rákérdeznek. Célunk, hogy a projekt végén ezekben a tekintetben kimutatható pozitív eltérést tapasztaljunk a kísérleti csoportban a kontrollcsoporthoz képest. A projektben 100 fős célcsoport és 100 fős kontroll csoport lekérdezése történik kérdőíves módszerrel (kérdőív készítés, szerkesztés, tesztelés, lekérdezés).
A kutatás során fontos terepmunka zajlik adatelemzéssel, szakértői interjúkészítéssel, megfigyeléssel, melynek során felmérik a település társadalmi helyzetét. Ennek célja, hogy meghatározza a jellemző társadalmi csoportokat az érdektérkép összeállítása érdekében. Az érdektérkép tulajdonképpen egy lista, ami arra szolgál, hogy az egyéni érdekek mentén szerveződő közösségfejlesztéshez szervezőerőket találjon. A társadalmi helyzetelemzés elképzelhető, sőt, amennyiben nyitottság mutatkozik iránta, a minőségi információ végett a legcélravezetőbb a településvezetéssel való kapcsolatfelvételt követően, a település életében aktív szerepet betöltő személyekkel készített interjúkészítés is.

Közösségépítés a településfejlesztés szolgálatában

A Közösség felemel! program arra a fontos, tapasztalatokon és társadalomtudományi szakmai állásfoglalásokon alapuló pillérre épül, mely szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából – sok esetben annak „nulladik lépéseként” nevezik meg. Projekt egyik fő célja ezért, hogy megalkot egy modellt, mely megoldás a közösségi döntéshozás nehézségeire és intenzív segítő szolgáltatással elősegíti a fiatal generáció tagjainak, illetve helyi családok bevonódását ezekbe a folyamatokba.
Mivel a belső elköteleződés a helyi közösségek fenntarthatóságának legfontosabb eleme, elkezdődtek a közösségépítő és közösséget aktivizáló programok a projektbe bevont településeken. A program keretében társadalmi stresszkezelő szolgáltatást nyújtunk, amely célja a tágan értelmezett társadalmi stresszhatások csökkentésével a helyi lakosság képessé tétele a közösségi részvételre.
Megkezdődtek a közösségi rendezvények, amelyek célja, hogy a helyiek számára találkozási lehetőséget biztosítsunk és induktív közösségfejlődési folyamatok induljanak meg. E rendezvényeken sort kerítünk a településfejlesztési lehetőségek és a közös problémák megvitatására. Ugyanígy a közös cselekvés lehetőségei is kialakulnak az egyéni érdekekből kibontakoztatottan, szakértők koordinálásával. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.

Sikeres nemzetközi települések jógyakorlatai

A Közösség felemel! projekt keretében elkészült egy nemzetközi jógyakorlatgyűjtemény. 
Összeállításának célja az volt, hogy olyan, a kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismeretek birtokába jussanak a felhasználók, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem). A nemzetközi módszerek, jógyakorlatok vizsgálata hozzásegíti a projekt kivitelezőit, hogy a magyar modellben rejlő közösségfejlesztési lehetőségeket minél jobban ki lehessen használni.
A nemzetközi gyakorlatok sok szempontból a magyar előtt járnak, de a fejlesztések konkrét céljai a legtöbb esetben nem térnek el a hazaiaktól. Egy eltérés azonban szembetűnő a hazai és a nemzetközi gyakorlatokban, ugyanis külföldön nagyon nagy figyelmet fordítanak a helyi fejlesztések társadalmasítására, azaz a fejlesztésekbe a helyi közösségeket is bevonják, ezzel közösségfejlesztő eszközként is alkalmazzák azt. Fontosnak tartják, hogy olyan vidékfejlesztési célokat tűzzenek ki, melyek a helyi problémákra reflektálnak, hiszen tapasztalják, hogy egy fejlesztésnek akkor lesz megtartóereje a helyi népesség vonatkozásában, ha a helyi társadalom részese lehet annak, magáénak érzi azt.

A bemutatott jógyakorlatok elsősorban a projekt megvalósítói számára szükségesek, hogy a tapasztaltakat fel tudják használni a közösségfejlesztési programsorozat során, de a települések fejlesztéseit tervezők, megvalósítók számára is hasznosak. Azonban nem csak ők (és rajtuk keresztül a helyi társadalmak) profitálhatnak az eredményekből, hanem tágabb körben, a magyarországi helyi fejlesztéspolitikával foglalkozó szakértők számára is jó kiindulási pontként szolgálhatnak többféle helyi közösségfejlesztési munka során is.

Sikeres hazai települések jógyakorlat gyűjteménye

A Közösség felemel! projekt keretében létrejött a sikeres hazai települések jógyakorlat gyűjteménye, ami a korábbiakban senki által nem készített településfejlesztési profilgyűjtemény. Ennek újszerűségét az adja, hogy kvantitatív statisztikai adatokkal megalapozottan csak a hosszú távú társadalmi-gazdasági céloknak megfelelni képes gyakorlatokat tartalmaz. A szolgáltatás alapját az Európai Unió korábbi költségvetési ciklusa során megvalósult fejlesztések egyfajta „hatáselemzése” adja. A kutatók évekre visszamenően feldolgozták és elemezték a településfejlesztési támogatásokat tartalmazó hozzáférhető adatbázisokat. Kidolgoztak egy közgazdasági modellt, amely a rendelkezésre álló, elérhető társadalomstatisztikai és gazdasági adatok alapján magyarázza egy-egy település sikerességét. Ennek elsődleges célja az, hogy a helyi településfejlesztésben érdekeltek számára szolgáljon fogódzóul és nyújtson megbízható képet arról, hogy milyen, az ő részükről is befolyásolható változók javítása mentén képzelhető el érdemi javulás a településük helyzetében.

A jógyakorlat gyűjteményben 73 olyan település fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók, máshol is jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák. Egy-egy település profilja tartalmazza a település helyzetének tömör, a lényegi településfejlesztési elemekben rejlő lehetőségre fókuszáló összefoglalóját, az egyes kiemelt fejlesztési eszközöket és gyakorlatokat és a gyakorlat szakértői, a konkrét példától elvonatkoztatott általános értékelését, követési lehetőségeit.
A gyűjtemény hasznosságát támasztja alá, hogy statisztikai adatokkal alátámaszthatóan, valóban működő példákról van szó; akár gazdasági-földrajzi, akár strukturális (településméret) értelemben hasonló települések példáját olvashatják Magyarország bármely területén lakó felhasználók, így a hasonszőrűség garantálható. A fejlesztések mintakövetésének lehetősége könnyű, mert kézzel fogható példákat olvashatnak a felhasználók, valamint a példagyűjteményt forgatva a résztvevőknél egy tényleges gondolkodási folyamat indul meg a saját településük fejlesztési lehetőségeit illetően.
A projekt célja egy tudásbázis felépítése. A jógyakorlatokra épülő településfejlesztési modell felkerül egy interaktív rendszerbe, ahol folyamatosan frissítésre kerül és nyilvános adatbázisként valamennyi releváns piaci szereplő, közintézmény, civil és egyéb szervezet, valamint működésüket támogató szakember számára hosszú távon elérhető és felhasználható marad.